YAPI KATALO?U M?MARLIK �D�LLER? 2021 SAH?PLER?N? BULDU!

YAPI KATALO?U M?MARLIK �D�LLER? 2021, T�rkiye�nin 49 Y?ll?k ?lk ve Tek Malzeme Katalo?u YAPI KATALO?U �at?s? Alt?nda Sahiplerini Buldu!

YAPI KATALO?U M?MARLIK DLLER? 2021 SAH?PLER?N? BULDU!
17 Ocak 2022 - 14:42
YAPI KATALO?U Mimarl?k �d�lleri, 2021 y?l?nda 27.si ger�ekle?en ALTIN �EK�L ULUSLARARASI YAPI KATALO?U �D�LLER? kapsam?nda, mimar ve i�mimarlar?n da �d�llendirildi?i iki farkl? yar??may? b�nyesinde bar?nd?ran bir �d�l program? olarak sekt�rle bulu?tu. Yap? Katalo?u Mimarl?k �d�lleri, 13 Ocak 2022 tarihinde, �AURA ?stanbul�da d�zenlenen �d�l t�reniyle sahiplerini buldu. ��Mimar?n ?lk Yap?s?� �d�l� ve �Mimarl?k Te?vik� �d�l� olarak sekt�re iki farkl? tasar?m yar??mas? sunan YAPI KATALO?U Mimarl?k �d�lleri, 2021 senesinde yap? sekt�r�n�n en �nemli akt�rlerinden olan mimar ve i�mimarlar?n hem ger�ekle?mi? hem de k�??t �zerindeki tasar?mlar?n? �d�llendirmek i�in �nemli bir ad?m att?. Birbirinden de?erli j�ri �yelerinden olu?an j�ri paneli, Mimarl?k �d�lleri kapsam?nda en ba?ar?l? in?a edilmi? yap?lar? ve tasarlanm?? fikirleri �d�llendirdi.
�d�l t�reninde, Mimar?n ?lk Yap?s? Birincilik �d�l�n� �SW Evi� projesi ile Studio AVC al?rken; Mimarl?k Te?vik �d�l��nde �co-space istanbul� projesi ile KAT 73 ve �Durmak i�in Bir Yer� projesi ile MAS Mimarl?k, J�ri E?de?er �d�llerine lay?k g�r�ld�ler.�Mimar?n ?lk Yap?s?� �d�l� kentlerimizdeki nitelikli yap? sto?unun artmas?, gen� tasar?mc?lar?n yenilik�i fikirlerinin i?veren ve kullan?c?larla bulu?mas?n? te?vik amac?yla bu sene ilk defa �YAPI KATALO?U� b�nyesinde sahiplerini buldu. �01 Ocak 2015 �- 31 Aral?k 2020 aras?nda in?a edilmi? ilk yap?lar?yla aday g�sterilebildikleri yar??ma sonucunda mimarlar �d�llendirildi.��Mimarl?k Te?vik� �d�l�, bu sene ilk defa YAPI KATALO?U M?MARLIK �D�LLER? kapsam?nda, T�rkiye�de aktif olarak faaliyet g�steren belirli say?da mimarl?k ofisinin �zel olarak davet edilmesiyle d�zenlenen bir yar??ma olarak sekt�rle bulu?tu. �Yeniden Kullan?m, Yeniden ??levlendirme� temas? �er�evesinde, YAPI KATALO?U Mimarl?k �d�lleri yar??ma moderat�rl�?�n�n belirledi?i, mesleki yetkinli?e ula?maya ve ortaya koyduklar? projelerle sekt�rde kendini g�stermeye ba?lam?? mimarl?k ofisleri bu yar??maya davet usul�yle kat?l?m g�sterdi ve yar??t?. YAPI KATALO?U�nun kapal? davetini kabul ederek �Mimarl?k Te?vik� �d�l��nde yar??an mimarl?k ofisleri ?u ?ekildedir:

Craft312 studio
Kat 73
KST Mimarl?k
MAS Architecture Studio Istanbul
ONZ Mimarl?k
Rekare Mimarl?k


YAPI KATALO?U M?MARLIK �D�LLER? 2021 J�ri �yeleri

Can �inici / �inici Mimarl?k�

Durmu? Dilek�i / Dilek�i Mimarl?k DDA, ?stanbul Serbest Mimarlar Derne?i Y�netim Kurulu Ba?kan?�

Kurtul Erkmen / K,G: Mimarl?k, AURA ?stanbul Y�netim Kurulu Ba?kan?

Ay?e Hasol Erktin / HAS Mimarl?kYap? Katalo?u Mimarl?k �d�lleri Sergisi�

Yap? Katalo?u Mimarl?k �d�lleri 2021�de �d�le lay?k g�r�len ve yar??an di?er projelerin yer ald??? sergi 13 Ocak 2022 tarihinde �d�l t�reni akabinde ziyarete a�?ld?. Sergi, 14-28 Ocak 2022 tarihleri aras?nda �AURA ?stanbul�da hafta i�i saat 10-18 aras?nda ziyarete a�?k olacak.
Bu haber 307 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum