Yang?n?n ortas?nda annesiyle kalan kad?n: 'T�fe?im yan?mda olsa kendimi �ld�recektim'

Adana'n?n Kozan il�esinde 3 g�n s�ren orman yang?n? gece saatlerinde kontrol alt?na al?nd?.

Yang?n?n ortas?nda annesiyle kalan kad?n: 'Tfe?im yan?mda olsa kendimi ldrecektim'
31 Temmuz 2021 - 12:54 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 - 12:59

Adana'n?n Kozan il�esinde 3 g�n s�ren orman yang?n? gece saatlerinde kontrol alt?na al?nd?. Yang?n?n ilk ba?lad??? g�n alevler K?zlarsekisi Mahallesi'ne ula??nca valilik talimat?yla mahalle bo?alt?ld?.

Ancak evleri mahallenin d???nda kalan 92 ya??ndaki Mesude Y�cel ile 60 ya??ndaki k?z? Nesibe �nde? evlerinde kald?.

Evlerinin d�rt bir yan?na alevler ula??nca Nesibe �nde? durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri de durumu Afet ve Acil Durum Y�netimi Ba?kanl??? (AFAD) ekiplerine aktard?.

K?sa s�re i�erisinde Y�re?ir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ile birlikte ya?l? anne ve k?z?n evine gelen ekipler her ikisini de alevler aras?ndan kurtard?. Hastaneye kald?r?lan anne ve k?z?n tedavileri tamamland?.
Yang?ndan sadece 12 koyunu telef olan, evi yanmayan Nesibe �nde? tekrardan evine d�nd�. 92 ya??ndaki Mesude Y�cel ise Kozan il�esindeki k?z?n?n evine gitti.

Olay? g�zya?lar?yla anlatan Nesibe �nde?, �T�fe?im, televizyonumu g�t�rd�m tarlan?n ortas?na b?rakt?m. Arkas?na jandarmay? arad?m. Jandarma bana K?zlarsekisi Mahallesi'ni bo?altt?k dedi. Bende biz buraday?z. Annem var 90 ya??nda. Allah r?zas? i�in gelin dedim. Alevler her taraf?m?z? sarm??t?� dedi.

�4 ate?in aras?nda kald?k�

Ya?l? annesinin y�r�yemedi?i i�in yang?n?n ortas?nda kald?klar?n? belirten �nde?, �Ev cay?r cay?r yan?yordu. ?nsan �??l?klar? vard? ve alevler g�ky�z�ne y�kselmi?ti. �Anne gel Allah r?zas? i�in gidelim diyorum' ama annem y�r�m�yor. T�fe?im yan?mda olsa kendimi �ld�recektim. Duman?n i�inde kald?k. Ate? kar??dan �?kt? buraya geldi. 4 ate?in aras?nda kald?k. Annem de ortaya ��kt�. Y�r�m�yor� ifadelerini kulland?k.

��??l?k sesleri �ok k�t�yd��

Annesinin g�z� �n�nde yanmas?na y�re?inin dayanamad???n? aktaran Nesibe �nde? daha sonra ?unlar? s�yledi: �Bir s�re sonra ekipler geldi ama ben a?lamaktan bittim. Tansiyonum �?km??. Annemi ald? ambulansa g�t�rd�ler, ben sevin�ten �?ld?r?yorum. Ancak o korku, o �??l?k sesleri �ok k�t�yd�. Ben kendimden korkmuyorum ama annemden korkuyorum. Ya?l? kad?n?n g�z�m�n �n�nde yanmas?na y�re?im tahamm�l etmiyor.�

�Ate?te yanmaktan iyidir�

Ekipler gelmeden �nce canl? canl? yanmak yerine kendini �ld�rmeyi d�?�nd�?�n� belirten �nde?, �T�fe?im iyi ki yan?mda de?ildi. S?kacakt?m. Ate?te yanmaktan iyiydi. D�rt taraf?m alevler aras?nda kald?. Annemin y�z�nden ka�acak yerim olmad?. 10 metre kalm??t? alevlere. Allah r?zas? i�in bizi kurtar?n �??l?klar? at?yordum� diye konu?tu.

B�yle bir felaketin bir daha ya?anmamas? i�in dua eden �nde?, �Allah bir daha b�yle bir felaketi ya?atmas?n. Allah devletimize, o ekiplerimize zeval vermesin. Allah onlardan raz? olsun� dedi.

92 ya??ndaki Mesude Y�cel ise olay an?nda korktu?unu, y�r�yemedi?ini s�yleyerek, �Jandarmalar d�d�k �alarak geldiler. Ben titriyordum art?k. G�z�m g�rm�yordu poyrazdan. Emekleyerek ka�maya �al??t?k ama gidemez oldum kendimi yere att?m ve kalkamaz oldum. Allah raz? olsun ekiplerden. Beni kucaklar?na alarak hastaneye g�t�rd�ler� ifadelerini kulland?.

Umutcan ??ledici - Beril Solmu?g�l


Bu haber 823 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum