Tütün kullan?m? ba?-boyun kanserlerinin en önemli sorumlusu

Daha çok erkeklerde görülen ba? boyun kanserlerinin ilk nedeni tütün kullan?m? olarak belirtiliyor. Dünya Tütünsüz Günü kapsam?nda aç?klamalarda bulunan Anadolu Sa?l?k Merkezi Kulak Burun Bo?az Hastal?klar? Uzman? Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, “Ba? boyun kanserleri erkeklerde daha s?k görülse de genetik miras?n ve sonradan geli?en baz? genetik bozukluklar?n da etkisi var” aç?klamas?nda bulundu. Türkiye’de ba? boyun kanserleri içinde erkeklerde en s?k g?rtlak kanseri kad?nlarda ise en s?k tiroit kanseri görüldü?ünü belirten Prof. Dr. Erkul, “Listenin ikinci s?ras?nda a??z içi kanserleri var” dedi.

Tütün kullan?m? ba?-boyun kanserlerinin en önemli sorumlusu
01 Haziran 2022 - 15:19

Dünyada en s?k görülen kanserler listesinin 6’nc? s?ras?nda ba? boyun kanserleri yer al?yor. Boynun alt s?n?r? olan köprücük kemikleri ile üst s?n?r? olan kafa taban?na kadar olan bölgede beyin ve omurili?in d???ndaki geni? bir bölümü kapsayan ba?-boyun kanserlerinin en önemli tetikleyicisinin ise tütün kullan?m? oldu?u biliniyor. Dünya Tütünsüz Günü’nde konuya dikkat çeken Anadolu Sa?l?k Merkezi Kulak Burun Bo?az Hastal?klar? Uzman? Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, ba? boyun kanserlerinin genel itibariyle 50 ya? üzeri ya?larda görüldü?ünü vurgulayarak, “Daha erken ya?larda da boynunda ?i?lik ya da kitle gibi ?ikayetlerle gelen hastalar da mutlaka ba? boyun kanserleri aç?s?ndan de?erlendirilmeli ve kesin tan? için detay? incelenmeli” dedi. Prof. Dr. Erkul, çocuklarda da nadiren genetik yatk?nl?k, genetik mutasyonlar ve küçük ya?larda al?nan radyoterapilerin tetikleyici etkileriyle sarkomlar, farkl? tümörler ve lenfomalar?n görülebildi?ini de sözlerine ekledi.

 

Belirtiler tümörün yerine göre de?i?iklik gösterebiliyor

Ba? ve boyun kanserlerinde tümörün yerle?ti?i yere göre belirtilerin farkl?l?k gösterebildi?ine dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, “Örne?in en s?k kar??la??lan g?rtlak ve a??z içi kanserlerinde ses k?s?kl??? ve a??z içinde geçmeyen yaralar görülüyor. Ya da daha nadir görülen burun içindeki tümörlerde burun kanamalar?, burun t?kan?kl???, yüz ve a??zda yaralar gibi ?ikayetler ortaya ç?kabiliyor. Bunlara ek olarak ba? ve boyun bölgesinde ?i?lik ve kitleler ?eklinde kendini belli edebiliyor” ?eklinde konu?tu.

Sigaradan uzak durmak ?art

Tüm kanser türlerinde oldu?u gibi ba? boyun kanserlerinde de erken tan?n?n önemini vurgulayan Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, “Bu tümörler bazen net belli olmayan ve geç ?ikayetler ile kar??m?za ç?kabiliyor. Erken fark edilmedi?inde tan?da da geç kal?nm?? oluyor. Ba? boyun kanserlerinde erken tan? için özel, geçerli bir tarama prosedürü yok. Bu yüzden hastan?n kendi öz fark?ndal???, erken tan? için kritik önem ta??yor. Hastalar kendilerini dinlemeli; özellikle inatç? ses k?s?kl???, inatç? burun kanamalar?, iyile?meyen yaralar?, büyüyen ve yeni ç?kan ba? boyun kitleleri ve geçmeyen nefes darl??? gibi ?ikayetlerde mutlaka bir kulak burun bo?az hastal?klar? uzman?na ba?vurmal?lar. Korunmak ve riski dü?ürmek için sigara ve tüm tütün ürünlerinden uzak durmak da son derece önemli” dedi. 

 

Ba? boyun kanserlerinin tedavisinde multidisipliner yakla??m önemli

Ba? boyun kanserlerinde cerrahinin de aralar?nda yer ald??? farkl? tedavi modellerinin oldu?unu söyleyen Prof. Dr. Bülent Evren Erkul, “Özellikle son 15-20 y?ld?r cerrahi d???ndaki tedavilerin etkinli?inde de önemli ba?ar?lar elde ediliyor. Örne?in a??z içi tümörlerinde ilk müdahale cerrahiyken, g?rtlak ya da yutaktaki tümörlerde, hastan?n ve tümörün özelliklerine göre cerrahiye radyoterapi ve kemoterapi de eklenebiliyor veya cerrahi d??? tedavi yöntemleri olan radyoterapi kullan?labiliyor. Tedavi multidisipliner bir yakla??mla gerçekle?tiriliyor” dedi.

 

Bu haber 1666 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum