TEKNOLOJ? OLGUSUNUN EVR?M?NE I?IK TUTAN ‘’TEKNOLOJ? TAR?H?’’ ?NKILAP K?TABEV? ARACILI?IYLA OKURLARLA BULU?UYOR

Daniel R. Headrick taraf?ndan kaleme al?nan ‘’Teknoloji Tarihi’’ kitab?, teknolojinin yüzlerce y?ll?k evrimini konu almas? ile önemli bir çal??ma olarak Beyza Akatürk’ün çevirisiyle ?nk?lap Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini ald?.

TEKNOLOJ? OLGUSUNUN EVR?M?NE I?IK TUTAN ‘’TEKNOLOJ? TAR?H?’’ ?NKILAP K?TABEV? ARACILI?IYLA OKURLARLA BULU?UYOR
31 Mart 2022 - 17:06

Tarihçi, yazar Daniel R. Headrick’in imzas?n? ta??yan ‘’Teknoloji Tarihi’’, teknolojinin milyonlarca y?l öncesine dayanan uzun geçmi?iyle beraber insanlar?n ta?lar? alet olarak kullanmas?yla ba?layan serüvenini ve günümüzde haberle?meden ula??ma, sa?l?ktan tar?ma kadar birçok alanda önemli ba?ar?lar elde ederek devam eden sürecini aktar?yor. Hayat? daha verimli ve keyifli hale getiren teknolojinin geli?im süreciyle birlikte etkileri ve etki alanlar?n?n da de?i?iklik göstermeye ba?lamas?yla beraber zaman içinde de?i?en bu olgu, teknolojinin dezavantajlar?n? da daha belirgin bir ?ekilde göstermeye ba?lam??t?r. Bunlar?n yan? s?ra; insanlar aras?ndaki gelir e?itsizliklerinin artmas?, çevre kirlili?i, sava?lar için y?k?m makinelerinin üretimi gibi insanl?k tarihi aç?s?ndan oldukça mühim olan konular gün yüzüne ç?karak üzerinde dü?ünülme gereken konu ba?l?klar? olarak kendini gösteriyor. Headrick’in bütün bu de?i?ime ve geli?ime ait olu?turdu?u çal??ma hem konu baz?nda hem de insanl?k tarihi aç?s?ndan kendini geli?tirmek isteyen okurlar?n önemli bir el kitab? olma niteli?i ta??yor.

 

Arka Kapak

Teknoloji Tarihi içinde bulundu?umuz ana dair ayd?nlat?c? bir arka plan sunar. Tarihçi Daniel R. Headrick giderek daha güçlü yenilikler yoluyla insanlar?n do?a üzerindeki artan gücünün izini sürerken, dünyan?n farkl? yerlerindeki teknolojilerin evrimini kar??la?t?rarak di?er teknoloji tarihlerinde bulunandan çok daha geni? bir aç?klama sa?lar. 

Eski halklar ate?in hayatta kalma teknolojisi olarak kullan?ld???n? ke?fettiler, ancak sonra sulama için ve daha sonra da hidroelektrik enerji ve di?er birçok kullan?m için giderek daha karma??k su yönetimi sistemleri tasarlad?lar. ?leti?im teknolojisi kendi zaman?m?za yakla?t?kça insanlar? daha fazla temasa soktu ve onlar? daha bilgili ve kozmopolit yapt?. T?bbi ve tar?msal teknoloji, özellikle modern ça?da ya?am beklentisini art?rd?; yapay organlar ölmekte olanlar?n yerini alabilir, kimyasal ve nükleer ilaçlar kanser gibi hastal?klar?n yay?lmas?n? durdurabilir. 

Eski halklar teknolojiyi hayatta kalabilmek için kullan?rken, zaman geçtikçe teknolojinin kullan?m alanlar? ve etkileri de de?i?ti. Teknoloji ba? döndürücü bir ilerlemeyle zenginlik-yoksulluk e?itsizliklerinin artmas?na ve çevreye yönelik tehditlere neden oldu. Ele?tirmenler teknolojiyi kirlilik ve do?al dünya üzerindeki di?er y?k?c? etkilerle de ba?da?t?rd?. Dünyan?n sakinleri için artan kolayl?k sa?lama yetene?inin tümü için, teknolojinin dezavantajlar? durumu, evrensel insan?n icat etme kapasitesinin üretti?i gerilimleri gösteren güçlü bir durumdur.

Bu haber 151 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum