Spordan sonra en az 500 ml süt tüketerek enerjinizi geri kazan?n

Genetik yap?, uygun antrenman ve beslenme al??kanl?klar?, sporcular?n performans?n? etkileyen temel faktörlerin ba??nda geliyor. Uzmanlar, daha sa?l?kl? bir beslenme stili ve spor sonras? kaybedilen protein, mineral ve vitaminlerin kazan?lmas? için günde en az 500 ml süt içilmesi gerekti?ini vurguluyor.

Spordan sonra en az 500 ml süt tüketerek enerjinizi geri kazan?n
07 Haziran 2022 - 14:09

Uzmanlar, kaybedilen vitamin ve minerallerin geri kazan?lmas?n? ve kas dokusunun onar?l?p geli?tirilmesini sa?lad???, içerdi?i karbonhidrat sayesinde de enerjiyi yükseltti?i için spor sonras?nda süt tüketmenin önemli oldu?unu belirtiyor. 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sa?l?k Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Ba?kan? Prof. Dr. Neriman ?nan砓Sütün içerisinde, süt proteini olarak bilinen Kazein ve peynir alt? suyu olarak bilinen Whey bulunmaktad?r. Sindirimi ve emilimi çok yava? olan bu proteinler, kaslarda yak?t olarak kullan?lan ve protein sentezinde görev alan aminoasitleri yüksek miktarda içerir. Bu nedenle sporcular?n sa?l?kl? olmalar? ve optimal performansa ula?malar? için en uygun içeceklerden birisi süttür.” dedi.

Sütün, sporcular?n kuvvet dayan?kl?l?k egzersizlerinden sonra toparlanmalar?n? daha da kolayla?t?rd???n? ve dolay?s?yla etkin bir içecek oldu?unu belirten ?nanç, “Yap?lan egzersizin çe?idine, süresine ve egzersiz yapan?n cinsiyetine göre önerilen süt tüketiminin de?i?iklik göstermesi gerekse de egzersiz sonras? en az 500 ml süt önerilmektedir. Ayr?ca süt tüm besin ö?elerini içerdi?i için spor sonras?nda kaybedilen vitamin ve mineralleri yerine koymaya yard?mc?d?r. Bu nedenle sporcular?n yeterli ve dengeli beslenme düzenleri içerisinde günde 2-3 su barda?? süt yer almal?d?r.” aç?klamalar?nda bulundu.

Bu haber 199 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum