Sosyal Medya Güçlü ?çerik Wubity Liderli?i

Sosyal Medya Güçlü ?çerik Wubity Liderli?i
01 Ağustos 2022 - 10:46

Sosyal medya art?k birer bireysel mecralar de?il. Yaln?zca ki?ilere anl?k e?lence veren uygulamalar? içermiyor. ?nsanlar sosyal medya mecralar?nda bir ya?am kuruyor, bir sosyal alan buluyor, aktif oluyor, kat?l?mc?, kullan?c?, üretici oluyorlar. ?nsanlar art?k tek yönlü mesajlar?n de?il çok yönlü mesajlar?n cevaplar?n ve sorular?n pe?ine dü?üyorlar. Wubity bir sosyal medya ajans? olarak bu çok yönlü mesajlar?n do?ru kanal ile do?ru ki?iye gitmesine olanak sa?l?yor. Wubity’nin Youtube hizmetlerini incelediniz mi?
Çok bilginin, üretimin oldu?u ortam kirlenir. Sosyal medya mecralar? da büyüyor, üretim her an her saniye art?yor ve dolay?s?yla bir tüketim çöplü?ü haline geliyor, kirleniyor. Bilgi kirlili?inden kurtulmak da do?ru bilgiyi tüketerek gerçek oluyor.
Instagram her an her saniye üretim yap?lan, tüketimin gerçekle?ti?i bir sosyal medya ortam?. Bu ortam içerisinde her gün bir sürü farkl? içeri?i kayd?r?yor, be?eniyor, görüyor ve tüketiyoruz. Bu tüketimlerde bizi gerçekten ilgilendiren, gerçekten ilgi ve be?eni alan?m?za girenler ise gün sonu akl?m?zda kalanlar oluyor.
Sosyal medya ajanslar? da bu akl?m?zda kalabilecek, bize hitap eden içeriklerin kar??m?za ç?kmas?na olanak sa?l?yor. Kalabal?k alanlar içerisinde do?ru içeri?e ula?mam?za yarar sa?l?yor. Üretilen içeriklerin üreticiler için hak etti?i de?eri bulabilmesi, ilgisini çekecek ki?iye ula?abilmesi, bu ula??m alan?n?n tamamen organik olarak sa?lanmas?, yaln?zca üretilene ilgi duyan onu sevenin sayfay?, üreticiyi takip etmesi kar??l???nda mant?kl? ve tamamen organik bir büyümeyi getiriyor. Bu süreç de ba?ar?l? bir sosyal medya ajans? sayesinde olumlu ?ekilde sonuç buluyor.
Sahte hesaplar?n, fake olarak adland?r?lan sahteli?in getirdi?i etkile?im, k?s?tl?, s?n?rl? ve sa?l?ks?z oluyor. Fakat tamamen gerçek ki?ilerin gerçekten ilgi alanlar? ve be?enileri kapsam?nda geri dönü?leri, etkile?imleri sa?l?kl?, mant?kl? ve büyük oluyor. Bundan dolay? da ba?ar?l? bir sosyal medya ajans? bu do?ru ve gerçek yolu yürüyerek lider konumuna ilerliyor. Wubity lider bir sosyal medya ajans? olmas?nda bu gerçekli?in ve do?ru yönde ilerlemenin etkisini görüyor.
 
Bu haber 85 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum