Sosyal Medya G��l� ?�erik Wubity Liderli?i

Sosyal Medya Gl ?erik Wubity Liderli?i
01 Ağustos 2022 - 10:46

Sosyal medya art?k birer bireysel mecralar de?il. Yaln?zca ki?ilere anl?k e?lence veren uygulamalar? i�ermiyor. ?nsanlar sosyal medya mecralar?nda bir ya?am kuruyor, bir sosyal alan buluyor, aktif oluyor, kat?l?mc?, kullan?c?, �retici oluyorlar. ?nsanlar art?k tek y�nl� mesajlar?n de?il �ok y�nl� mesajlar?n cevaplar?n ve sorular?n pe?ine d�?�yorlar. Wubity bir sosyal medya ajans? olarak bu �ok y�nl� mesajlar?n do?ru kanal ile do?ru ki?iye gitmesine olanak sa?l?yor. Wubity�nin Youtube hizmetlerini incelediniz mi?
�ok bilginin, �retimin oldu?u ortam kirlenir. Sosyal medya mecralar? da b�y�yor, �retim her an her saniye art?yor ve dolay?s?yla bir t�ketim ��pl�?� haline geliyor, kirleniyor. Bilgi kirlili?inden kurtulmak da do?ru bilgiyi t�keterek ger�ek oluyor.
Instagram her an her saniye �retim yap?lan, t�ketimin ger�ekle?ti?i bir sosyal medya ortam?. Bu ortam i�erisinde her g�n bir s�r� farkl? i�eri?i kayd?r?yor, be?eniyor, g�r�yor ve t�ketiyoruz. Bu t�ketimlerde bizi ger�ekten ilgilendiren, ger�ekten ilgi ve be?eni alan?m?za girenler ise g�n sonu akl?m?zda kalanlar oluyor.
Sosyal medya ajanslar? da bu akl?m?zda kalabilecek, bize hitap eden i�eriklerin kar??m?za �?kmas?na olanak sa?l?yor. Kalabal?k alanlar i�erisinde do?ru i�eri?e ula?mam?za yarar sa?l?yor. �retilen i�eriklerin �reticiler i�in hak etti?i de?eri bulabilmesi, ilgisini �ekecek ki?iye ula?abilmesi, bu ula??m alan?n?n tamamen organik olarak sa?lanmas?, yaln?zca �retilene ilgi duyan onu sevenin sayfay?, �reticiyi takip etmesi kar??l???nda mant?kl? ve tamamen organik bir b�y�meyi getiriyor. Bu s�re� de ba?ar?l? bir sosyal medya ajans? sayesinde olumlu ?ekilde sonu� buluyor.
Sahte hesaplar?n, fake olarak adland?r?lan sahteli?in getirdi?i etkile?im, k?s?tl?, s?n?rl? ve sa?l?ks?z oluyor. Fakat tamamen ger�ek ki?ilerin ger�ekten ilgi alanlar? ve be?enileri kapsam?nda geri d�n�?leri, etkile?imleri sa?l?kl?, mant?kl? ve b�y�k oluyor. Bundan dolay? da ba?ar?l? bir sosyal medya ajans? bu do?ru ve ger�ek yolu y�r�yerek lider konumuna ilerliyor. Wubity lider bir sosyal medya ajans? olmas?nda bu ger�ekli?in ve do?ru y�nde ilerlemenin etkisini g�r�yor.

Bu haber 248 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum