?i?ecam’?n ilk çeyrekteki net sat??lar? 17 milyar TL seviyesine yükseldi

Dört k?tada 14 ülkeye yay?lan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi a?an sat??lar?yla küresel bir oyuncu olan ?i?ecam’?n 2022 y?l? Ocak-Mart dönemindeki konsolide net sat??lar? 17 milyar TL seviyesine ula?t?. ?i?ecam’?n bu dönemde toplam sat??lar? içerisindeki uluslararas? sat??lar?n?n pay? yüzde 66 seviyesinde gerçekle?irken, ?irketin, y?l?n ilk çeyre?inde toplam yat?r?mlar? 1.2 milyar TL, ihracat? ise 240 milyon dolar oldu. ?i?ecam Genel Müdürü Görkem Elverici, “2022 y?l?n?n ilk çeyre?inde dünya, ekonomik ve jeopolitik risklerin hakim oldu?u, yüksek enflasyon ve tedarik zincirine ba?l? sorunlar?n global ölçekte derinden hissedildi?i, belirsizliklerle dolu bir atmosfere sahne olurken, cam ve kimyasallar sektörlerinin güçlü küresel oyuncusu ?i?ecam geli?mi? risk yönetim kaslar?, isabetli yat?r?m kararlar?, ortak ak?lla hayata geçirdi?i uygulamalar? ve dönü?üm projeleriyle büyüme yolculu?unu kesintisiz sürdürdü. Önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi proaktif uygulamalar?m?z, güçlü yetkinlik ve reflekslerimizi kullanarak yönetmeye, i? süreçlerimiz ve planlar?m?zda gerekli güncellemeleri yaparak üretmeye ve tüm payda?lar?m?z için de?er yaratmaya devam edece?iz” diye konu?tu.

?i?ecam’?n ilk çeyrekteki net sat??lar? 17 milyar TL seviyesine yükseldi
18 Mayıs 2022 - 12:52

06.05.2022 – ?i?ecam’?n 2022 y?l? Ocak-Mart dönemine ili?kin konsolide net sat??lar? 17 milyar TL seviyesine ula??rken, Türkiye’den yap?lan ihracat ile yurt d??? üretimden sat??lar?n toplam?n? ifade eden uluslararas? sat??lar?n konsolide sat??lar içindeki pay? ise yüzde 66 seviyesinde gerçekle?ti. ?lk çeyrekte 1.4 milyon ton cam üreten ?i?ecam, bu dönemde 1.2 milyon ton soda külü ve yakla??k 1 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekle?tirdi. Esnek uygulamalar? ve köklü yöneti?im deneyimi ile ?i?ecam küresel ölçekte süregelen ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerle dolu bir atmosferde, geçti?imiz y?l ayn? dönemin de üzerinde, güçlü bir ilk çeyrek finansal performans?na ula?may? ba?ard?.

 

?i?ecam’?n 2022 y?l? Ocak-Mart dönemi sonuçlar?na ili?kin aç?klama yapan ?i?ecam Genel Müdürü Görkem Elverici, “2022 y?l?n?n ilk çeyre?inde dünya, ekonomik ve jeopolitik risklerin hakim oldu?u, yüksek enflasyon ve tedarik zincirine ba?l? sorunlar?n global ölçekte derinden hissedildi?i, belirsizliklerle dolu bir dönem geçirdi. Cam ve kimyasallar sektörlerinin güçlü küresel oyuncusu ?i?ecam ise bu zorlu dönemde yine geli?mi? risk yönetim kaslar?, isabetli yat?r?m kararlar? ve ortak ak?l ile hayata geçirdi?i dönü?üm projeleriyle büyüme yolculu?unu kesintisiz sürdürdü. Faaliyetlerini ana faaliyet alanlar?nda dünyan?n ilk üç oyuncusundan biri olma hedefiyle yürüten ?i?ecam, 2022 y?l?n?n ilk 3 ay?nda 17 milyar TL gelir elde etmeyi ba?ard?. Önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi proaktif uygulamalar?m?z, güçlü yetkinlik ve reflekslerimizi kullanarak yönetmeye, i? süreçlerimiz ve planlar?m?zda gerekli güncellemeleri yaparak tüm payda?lar?m?z için de?er yaratmaya devam edece?iz” dedi.

 

?i?ecam’?n 2022 y?l? ilk çeyrekte hayata geçirdi?i önemli yat?r?mlara ve öne ç?kan  ve projelere de de?inen Elverici aç?klamas?n? ?öyle sürdürdü: “?i?ecam, her dönem oldu?u gibi 2022 y?l?n?n ilk çeyre?inde de büyüme hamlelerini bütüncül bir kalk?nma yakla??m? ile sürdürerek tedarikte, büyümede ve gezegenemiz için sürdürülebilirlik hedefi do?rultusundaki faaliyetlerine aral?ks?z devam etti. Do?aya ve topluma sayg?l? operasyonlar?, tüm payda?lar? için sürdürülebilir de?er yaratan uygulamalar?, yat?r?mlar? ve katma de?erli ürünleri ile global, teknolojik ve gelece?e yön veren lider bir dünya ?irketi oldu?unu her gün yeniden kan?tlayan ?i?ecam 2022 y?l? ba??nda, ?talya’da önemli bir sat?n al?m gerçekle?tirdi. Tedarik zincirlerinde ya?anan küresel aksamalar nedeniyle olu?abilecek riskleri yönetmek ve yat?r?mlar?nda sürdürülebilirli?i garanti alt?na almak amac?yla dünyan?n önde gelen refrakter üreticilerinden ?talyan Refel firmas?n? bünyesine katt?. ?i?ecam, cam alan?nda yeni f?r?n yat?r?mlar? ve so?uk tamir süreçlerinin plana uygun hayata geçirilmesinde kritik rol oynayan refrakter alan?ndaki bu yat?r?m? ile hem Avrupa ve dünya cam piyasas?ndaki stratejik konumunun daha da güçlenmesini sa?layacak hem de geli?mekte ve büyümekte olan refrakter sektöründe önemli bir oyuncu haline gelecektir. Hammadde temini ve üretimde sürdürülebilirli?e yönelik ad?mlar?m?z ve stratejik yat?r?mlar?m?z önümüzdeki dönemde de ayn? anlay??la devam edecektir.”

 

Dünyada cam?n tüm temel alanlar?nda faaliyet gösteren tek küresel oyuncu olan ?i?ecam’?n küresel ekonomik belirsizliklere ra?men tüm ekosistemi için de?er yaratan büyümesini, riskleri do?ru yöneterek ve sa?lam yat?r?m f?rsatlar?n? de?erlendirerek sürdürdü?ünü dile getiren Elverici aç?klamas?na ?öyle devam etti: “?i?ecam, ekosisteminin büyümesine katk?da bulunma, faaliyet gösterdi?i alanlarda do?abilecek riskleri bertaraf etme ve dünyan?n ilk üç oyuncusundan biri olma hedefiyle yat?r?mlar?na h?z kesmeden devam ediyor. Bu yakla??mla 2021 y?l?nda Avrupa’da cam ambalaj alan?ndaki ilk yat?r?m?m?z olarak duyurdu?umuz Macaristan tesisimizin temel atma törenini de bu y?l ilk çeyrekte gerçekle?tirdik. 2023 y?l?nda ilk f?r?n?n devreye girmesi ve takip eden y?lda ikinci f?r?n?n?n aktif hale gelmesi ve 2025 y?l?nda tam kapasiteye ula?mas? planlanan bu yat?r?m ile ?i?ecam, y?ll?k 330 bin tonluk ek üretim kapasitesine sahip olacakt?r. Macaristan cam ambalaj yat?r?m?, ?i?ecam’?n cam ambalaj üretim ayak izini geni?letmesine, özellikle tedarik zincirinin güncel gereksinimlerine de uygun olarak Avrupa pazar?na yak?n konumlanmas?na, kaliteli cam ambalaj ürünlerini Avrupa pazar? ile daha kolay bulu?turmas?na imkan sa?layacakt?r.”

 

Ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin sürdü?ü global enflasyon, oynak kur ve tedarik zinciri kaynakl? risklerle dolu bir ortamda ?i?ecam’?n hedeflerine ula?ma gücünü köklü deneyimini dijital karar alma süreçleriyle destekleyebilme ve ortak ak?lla yönetilme kabiliyetlerinden ald???n? ifade eden Görkem Elverici “Ak?ll? teknoloji kullan?m? ve nitelikli insan kayna?? ile ayr??an, ortak ak?lla   yönetilen köklü bir ?irket olarak küresel dalgalanmalara kar?? en haz?r kurumlar aras?nda yer al?yoruz. Örne?in bugün sava? nedeniyle yapt?r?mlarla kar?? kar??ya olan Rusya’da 8 tesisimiz ile faaliyet gösteriyor; cam ambalaj, cam ev e?yas? ve düzcam alan?nda üretim yap?yoruz. Cam ambalaj ve cam ev e?yas? alanlar?nda lider konumda oldu?umuz Rusya’da, üretimimizin yüzde 90’dan fazlas?n? iç pazara sat?yor olmam?z?n da etkisiyle operasyonlar?m?z? yönetebilir durumday?z. H?zl? maliyet de?i?imleri, enerji temininde kesintiler, tedarik zincirinde k?r?lmalar gibi farkl? alanlardaki dalgalanmalarla zaman zaman kar??la?abiliyoruz. Ancak ?i?ecam, güçlü kriz yönetim kaslar?, birle?meyle daha da çevikle?en yap?s?, büyük dijital dönü?üm hamleleriyle her ko?ulda imrenilecek sonuçlar yaratmay? ba?ar?yor. Yönünü uzun vadeli olarak belirleyerek günün ko?ullar?na göre ortaya ç?kan yat?r?m f?rsatlar?n? da de?erlendirerek büyüme yolculu?unu kesintisiz sürdürüyor” dedi.

Bu haber 157 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum