Sigara kalp dü?man?

Sigara kalp dü?man?
19 Nisan 2022 - 15:17 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 - 15:21
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman? Prof. Dr. Bar?? Çaynak, kalpten ölümlerin yüzde 50’sinin hiçbir belirti vermeden gerçekle?ti?ini belirterek uyar?larda bulundu. Sigara, kalp krizi geçirme riskini 8 kat art?r?yor. Geneti?inizi de?i?tiremezsiniz ama sigaradan uzak durabilirsiniz. Sadece sigaradan uzak durman?z halinde bile kalp krizi geçirme olas?l???n?z? büyük ölçüde dü?ürebilece?inizin alt?n? çizen Prof. Dr. Bar?? Çaynak, sigara d???nda kalp damar sa?l???m?z? tehdit eden 5 tehlikeyi ?u ?ekilde s?ralad?…

1. GENET?K GEÇ??

Kalp-damar hastal?klar?, genetik olarak aktar?lan hastal?klar?n ba??nda geliyor. Ailede 50 ya? alt? kalp krizi geçiren, kalbine stent tak?lan, by-pass ameliyat? olan ya da inme geçiren birisi ya da birileri varsa; risk alt?nda olabilirsiniz. Düzenli hekim kontrolü hayat kurtar?c? olabilir.

2. ?EKER

?eker yüksekli?i, kalp hastal??? için çok büyük risk olu?turuyor. ?ekerinizi kontrol alt?nda tutmaya özen göstermelisiniz.

3. YÜKSEK KOLESTROL

Hiperkolesterolemi olup da tedavi olmad?ysan?z, 50 ya??ndan önce kalp krizi geçirme riskiniz yüzde 50 oran?nda olabilir. Hiperkolesteroleminiz için tedaviye ba?laman?z oldukça önemli.

4. DEPRESYON 

Kalp ve damar hastal?klar?n? tetikleyen bir di?er faktör ise strestir. Stres için meditasyon, yoga gibi yöntemlerden faydalanabilir, gerekirse psikolojik destek alabilirsiniz.

5. HAREKETS?ZL?K

Kalp krizi geçirme riski bak?m?ndan ?i?man ve hareketli biri, zay?f ve hiç hareket etmeyen birine göre daha az risklidir. Düzenli egzersiz yapmak çok önemli. Hareketsizlik ise vücudumuzun en büyük dü?man?d?r.

GER? KALAN TEHD?TLER?N 95’? S?GARA

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman? Prof. Dr. Bar?? Çaynak, “Sigara, kalp krizi geçirme riskini 8 kat art?r?yor. Geneti?inizi de?i?tiremezsiniz ama sigaradan uzak durabilirsiniz. Bu yüzden kalp-damar hastal?klar?na sebep olan tehditlerden korunabilece?iniz tek faktör; sigarad?r. Kontrol edilebilir ve engellenebilir. Özellikle genç ya?ta iseniz sigara içmeyerek, içiyorsan?z b?rakarak kalp krizi geçirme riskinizi büyük ölçüde azaltabilirsiniz” diyor.

 
 
Bu haber 170 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum