Seyahat ve turizm sektörünün istihdamdaki pay? yükseli?te

Adaylarla i?verenleri bir araya getiren uygulama 24 Saatte ?? taraf?ndan yap?lan aç?klamaya göre, seyahat ve turizm sektörü istihdama yeniden can suyu olmaya haz?rlan?yor. Sektörün hem Covid-19 etkilerinden s?yr?larak toparlanmaya ba?lamas? hem bahar aylar?n?n etkisiyle özellikle tatil bölgelerinde istihdam aç?klar?n?n do?mas? hem de sektör profesyonelli?ine yönelik ilginin artmas?yla birlikte 2022-2023 aras?nda istihdamdaki pay?n 2021 rakamlar?n? a?arak %12’nin üzerine ç?kaca?? öngörülüyor.

Seyahat ve turizm sektörünün istihdamdaki pay? yükseli?te
05 Nisan 2022 - 14:52

Seyahat ve turizm sektörü gerek sa?lad??? istihdam gerekse milli ekonomiye katk?s? nedeniyle kritik bir öneme sahipken, Covid-19  pandemisinden en derin ?ekilde etkilenen sektörlerin de ba??nda geldi. 2019 ve 2020 y?llar?n? hem yaratt??? ekonomik hacim hem de istihdamdaki pay? itibariyle büyük kay?plarla kapatan sektör, 2021’in ikinci yar?s?ndan itibaren toparlanma sinyalini verdi ve halihaz?rda ciddi bir ivme kazanm?? durumda. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) taraf?ndan yap?lan son ara?t?rma, seyahat ve turizm sektöründe toparlanman?n h?z kazanmas?yla küresel ekonomiye katk?n?n bu y?l pandemi öncesi seviyelere dönebilece?ini ortaya koydu. Bu do?rultuda WTTC, küresel seyahat ve turizm sektörünün ekonomik de?erinin 2022'de 8,6 trilyon dolara ula?abilece?ini bildirdi. Sektörün küresel istihdama katk?s?n?n ise 2020 y?l?na göre %22 artarak 330 milyondan fazla olaca?? tahmin ediliyor. 

Küresel çapta gelinen bu olumlu noktan?n yans?malar? elbette ülkemizde de görülmekte ve geli?meler hem sektör temsilcileri ile kurumlara hem de istihdama dahil olma çabas?nda olanlara ümit vermekte. Adaylarla i?vereni bir araya getiren 24 Saatte ?? uygulamas?n?n Kurucu Orta?? Mert Y?ld?z, küresel ekonominin lokomotiflerinden seyahat ve turizm sektörünün istihdam dengelerini ülkemiz özelinde mercek alt?na alarak ?u aç?klamalarda bulundu: 

“Yeni dünyaya, de?i?en zaman ve ko?ullara uygun yeni çözümlerle h?zl?, verimli ve pratik bir i?e al?m süreci dizayn etmek misyonuyla hizmet veren bir platform olarak, istihdam piyasas?ndaki geli?meleri takip ve analiz etmek i?imizin son derede önemli bir parças?. Yapt???m?z analizlere göre, dünyan?n en dinamik ve büyüme potansiyeli en yüksek sektörlerinden olan seyahat ve turizm, sa?lad??? istihdam hacmiyle de itici bir güç konumunda. Sektör, Covid-19 krizinden önemli ölçüde etkilenerek 2019 verilerine göre %60 oran?nda küçüldü ve istihdam pay?n? %5’ten %1'e kadar dü?ürdü. Bu devasa gerilemeye ra?men 2021 y?l?n?n ikinci yar?s?ndan itibaren yeniden hareketlenen seyahat ve turizm sektörü, kay?plar?n? telafi etmeye ba?layarak istihdam hacmini ayn? y?l %12’ye ç?kard?. ?u a?amada bahar aylar?n?n gelmesiyle birlikte i? arayanlar?n seyahat ve turizm sektörüne olan ilgisi de art?yor. Di?er yandan Ukrayna’y? bombard?man alt?na alan Rusya’ya di?er ülkelerin uygulad??? ambargolar?n Türkiye’ye ziyareti de yo?unla?t?raca??n? dü?ünmekteyiz. Olu?an yo?unluk elbette istihdam aç?klar? do?uracak ve i?e al?mlar? art?racak. Bu çoklu yönlü geli?meler do?rultusunda 2022-2023 y?l?nda sektörün istihdamdaki  pay?n?n geçen y?l?n rakamlar?n? a?arak %12’nin üzerine ç?kmas?n? öngörüyoruz.”

Bu haber 236 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum