SERGIO GÜRLEK "?EYH ?AM?L" ?ARKISINI VOCE MÜZ?K ET?KET?YLE ÇIKARDI!

SERGIO GÜRLEK "?EYH ?AM?L" ?ARKISINI VOCE MÜZ?K ET?KET?YLE ÇIKARDI!
08 Şubat 2022 - 09:40

'O Ses Türkiye'de Seda Sayan'?n tak?m?nda yar???p finalist olan Sergio Gürlek, "?eyh ?amil" isimli yeni teklisini ç?kard?. Daha önce Seda Sayan ile bir rock ?ark?s?nda düet yapan Sergio, yeni çal??mas?n? ise Voce Music etiketityle, Selçuk Sal Küçük ve Jesi Albayrak'?n prodüktörlü?ünde müzikseverlerin be?enisine sundu.

EFSANE ?ARKIYA EFSANE YORUM!

Aranjörlü?ünü Mustafa Arapo?lu'nun üstlendi?i "?eyh ?amil" adl? ?ark?, 90'l? y?llarda Ayna grubu taraf?ndan "Ceylan" olarak yorumlanm??t?. Sözleri Erol Köse’ye ait olan Ceylan isimli eserin kullan?m? için Köse’den izin ç?kmay?nca; Sergio Gürlek ayn? müzik üzerine milli duygular ile yeni sözler yazarak ?ark?ya yepyeni bir boyut kazand?rd?. Dijital platformlarda yerini alan ?ark?, Kafkas esintileri ya?at?rken müzikseverlerin de yo?un ilgisiyle kar??la?t?. ?ark?n?n ?brahim Bülbül imzal? klibi ise, k?sa sürede video payla??m sitelerinde büyük ilgi gördü.

AMER?KA'DAK? BA?ARILARINI TÜRK?YE'DE DE SÜRDÜREN 'VOCE MUSIC'TEN SERGIO'YA TAM DESTEK!

Aslen Kafkas kökenli olan Sergio Gürlek, "Bu güzel eser art?k hak etti?i sözleri buldu ve gerçek duygular ile dinlenecek. Hem Kafkaslara, hem de Ay Y?ld?za olan a?k?m? yans?tt???m bu ?ark? müzikseverlere arma?an olsun. Bana bu yolda büyük destek veren yap?mc?lar?m?z Selçuk Sal Küçük ile Jesi Albayrak'a ve Voce Music ekibine çok te?ekkür ederim." ?eklinde konu?tu.

Ayn? zamanda TV 8,5 ekranlar?nda haz?rlay?p sundu?u ve bugüne kadar 85 bölümü yay?nlanan "Sergio ile Walk Show"un da devam edece?ini belirten sanatç?, "Acun Medya'n?n deste?i ve ilgisiyle dünyay? gezip, gördüklerimizi ekrana yans?tmaya devam edece?iz." dedi.

SERGIO GÜRLEK K?MD?R?

Sergio Gürlek, 17 Mart 1982'de  ?stanbul Kad?köy'de do?du. Aslen Sivasl? bir ailenin çocu?u olan Sergio, Kafkasya kökenli gerçek bir Orta Asya Türküdür. 1996 y?l?nda ?zmit ‘de Radyo ve TV Programlar? ile yay?n hayat?na ba?lad?. Yurt içi ve yurt d??? birçok 5 y?ld?zl? otele aktivite, show ve animasyon dan??manl??? yapt?. Sahneye olan hakimiyeti ve müzik bilgisini birle?tirerek 2014 y?l?nda “4X4’lük” ismini koydu?u Maxi Single müzik albümünü müzikseverlerin be?enisine sundu. 2015 y?l?n?n sonlar?na do?ru ise, yeni bir single yapt? ve Sarho? isimli ?ark?y? yorumlad?. 2018 - 2019 y?llar? aras?nda O Ses Türkiye Yar??mas?na kat?ld? ve Seda Sayan'?n tak?m?nda finale kadar yükseldi.

2019 y?l? a?ustos ay?nda Seda Sayan ile Keten Helva isimli ?ark?da düet yapt?.
Segio, “Walkshow” isimli program? 'TV 8,5'da sunmaktad?r. 2022'nin ?ubat ay?nda ise, "?eyh ?amil" isimli teklisini ç?kard?.

Web adresi: www.sergiogurlek.com.tr
Instagram: @sergiogurlek

VOCE MUSIC, SELÇUK SAL KÜÇÜK VE JESI ALBAYRAK K?MD?R?

Voce Music, Amerikal? i? insan? Selçuk Sal Küçük taraf?ndan kurulmu? bir müzik yap?m ?irketidir. Dijital distribütör Amerikan men?eili Sony Orchard taraf?ndan sa?lanmaktad?r. ?irketle?me öncesi birçok ba?ar?l? i?e imza atan yönetmen, aranjör ve alan?nda birbirinden yetenekli di?er çal??ma arkada?lar? kendinden s?kça söz ettirmi?tir. Voce Music bir taraftan ba?ar?l? i?lere imza atarken, di?er tarafta genç yeteneklere müzik yolculu?unda gerekli imkanlar? sa?layarak onlar için en iyi rotasyonu haz?rlamaktad?r. Voce Music Müzik Yap?m, Selçuk Sal Küçük ve Jesi Albayrak'?n yönetiminde aranje ve müzik prodüksiyon d???nda menajerlik hizmeti de vermektedir.

Web adresi: www.vocemusictv.com
Instagram: @vocemusictv

"?EYH ?AM?L" ?ARKI SÖZLER?
Söz: Sergio Gürlek
Müzik: Anonim
Düzenleme: Mustafa Arapo?lu
Yönetmen: ?brahim Bülbül

Yurdumun her kö?esi sanki cennet bahçesi
Tarihe oldu destan ?eyh ?amil'in gölgesi
Kafkaslardan yükselen zaferin her sesinde
Hürriyetin timsali ?eyh ?amildir kalbimde

Ay y?ld?z a?k? hep yüre?imde
Ölsem de bitmez son nefesimde
Yüre?ime dü?tü bu sevda
Kafkaslardan ç?kt?m yola
Vatan millet hep bir u?urda
Can?m feda bayra??ma

Video Klip:


Bu haber 485 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum