SABANCI VAKFI 2022 H?BE PROGRAMI BA?VURULARI AÇILDI

SABANCI VAKFI GENEL MÜDÜRÜ NEVGÜL B?LSEL SAFKAN: “YEN? YOL ARKADA?LARIMIZLA TOPLUM ?Ç?N VAR GÜCÜYLE, GÖNÜLDEN ÇALI?AN ?NSANLARIN VARLI?INA DA?R ?NANCIMIZI GÜÇLEND?RMEYE DEVAM EDECE??Z”

SABANCI VAKFI 2022 H?BE PROGRAMI BA?VURULARI AÇILDI
03 Ocak 2022 - 10:31

Sabanc? Vakf?’n?n kad?n, genç ve engelli bireylerin e?it f?rsatlara sahip olmalar? ve topluma aktif kat?l?m? sa?layabilmeleri hedefiyle sürdürdü?ü 2022 Hibe Program? ba?vurular? aç?ld?. Sivil toplum kurulu?lar?n?n e?itim ana ba?l??? alt?nda gerçekle?tirece?i projelerin desteklenece?i Hibe Program? için online ba?vurular 3 Ocak-9 ?ubat 2022 tarihleri aras?nda yap?lacak.

 

Sabanc? Vakf?, Hibe Program?’na ba?vuru yapacak kurumlar?n, nitelikli e?itime e?it eri?imk?z çocuklar?n?n e?itime devam?, erken ya?ta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara dair fark?ndal?k ve güçlenme, ba??ms?z ya?am ve eri?ilebilirlik, iklim de?i?ikli?i ile mücadele gibi alt temalardan en az birine de?inen projelerini bekliyor. 

 

Sabanc? Vakf?’n?n 15 y?ld?r sivil toplumun güçlenmesi ve toplumsal geli?meye katk?da bulunma hedefiyle Hibe Program?’n? sürdürdü?ünü vurgulayan Sabanc? Vakf? Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Vak?f olarak yar?m asra yakla?an tarihimizde toplumsal geli?me için çal???yoruz. Bu hedefimizin gerçekle?mesi için de sivil toplumun desteklenmesi gerekti?ine gönülden inan?yoruz. Yine büyük bir gururla belirtmek isterim ki, 15 y?ld?r, Türkiye’de sivil topluma kesintisiz hibe deste?i veren tek vak?f?z. Çal??malar?m?z do?rultusunda da bugüne kadar 183 projeye 32 milyon TL destek verdik ve Türkiye’nin 76 ilinde yüz binlerce insana ula?t?k. Hibe deste?inin yan? s?ra; ihtiyaç duyduklar? alanlarda kapasitelerini güçlendirebilmeleri için uzmanl?k deste?i sa?lamaktan, ileti?im ve görünürlük faaliyetlerine kadar birçok alanda yanlar?nda olduk. Ne mutlu ki bu y?l da yeni yol arkada?lar?m?zla toplum için var gücüyle, gönülden çal??an insanlar?n varl???na dair inanc?m?z? güçlendirmeye ve iz b?rakan hikayelerimize yenilerini eklemeye devam edece?iz.” dedi.

Bu haber 322 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum