Novo Nordisk�ten Covid-19 ile m�cadeleye anlaml? destek

D�nyan?n en b�y�k vakf? taraf?ndan y�netilen Danimarka merkezli global ila� firmas? Novo Nordisk ve i�inde bulundu?u Novo Group ?irketleri Covid-19 ile m�cadele i�in g��lerini birle?tirdi. Novo Nordisk�in de dahil oldu?u Novo Group ?irketleri UNICEF taraf?ndan Covid-19 ile m�cadele i�in olu?turulan fon i�in 3,5 milyon dolar toplad?. 800.000 ki?iyi tam olarak a??lamak i�in yeterli olan bu miktar COVID-19'u �nlemek, te?his ve tedavi etmek amac?yla kullan?lacak.

Novo Nordiskten Covid-19 ile mcadeleye anlaml? destek
17 Ocak 2022 - 14:46

2020 y?l?nda hayat?m?za giren ve t�m d�nyay? etkisi alt?na alan pandemi ba?ta sa?l?k olmak �zere ekonomi, teknoloji, sosyal ve k�lt�rel olmak �zere t�m hayat? ve milyonlarca insan? etkilemeye devam ediyor.Ola?an�st� m�dahale gerektiren bu s�re�te h�k�metlerin, ?irketlerin ve sivil toplum kurulu?lar?n?n toplumla birlik i�erisinde hareket etmesi pandemi ile m�cadelede b�y�k �nem arz ediyor.

Pandeminin ba?lang?c?ndan itibaren �retim tesislerini ve Ar-Ge Laboratuvarlar?n? sa?l?k otoritelerinin kullan?m?na a�an Novo Nordisk, bu sorumluluk bilinciyle Covid-19 ile m�cadelede deste?ini s�rd�r�yor.�

Novo Group, ?irketlerinden gelen ba???larla desteklenen �al??an fon program? arac?l???yla 3,5 milyon dolar toplayarak, d�?�k ve orta gelirli �lkelere a?? ve t?bbi ekipman teminine katk? sa?lamak �zere UNICEF�e ba???lad?.�800.000 ki?iyi tam olarak a??lamak i�in yeterli olan bu miktar COVID-19'u �nlemek, te?his ve tedavi etmek amac?yla kullan?lacak. Fon, �lkelerin sa?l?k sistemlerinin kapasitelerinin artt?r?lmas?na ba?ta kad?nlar, �ocuklar ve savunmas?z gruplar olmak �zere salg?n?n toplumlar �zerindeki sosyal etkisinin azalt?lmas?na yard?mc? olacak. B�ylelikle, tedavi i�in gereken ve hastal??? �nleyen a??lar?n ara?t?rma ve geli?tirme s�recini de h?zland?racak.

Novo Nordisk T�rkiye Ba?kan Yard?mc?s? ve Genel M�d�r� Dr. Burak Cem�yapt??? a�?klamada, �Novo Nordisk olarak insan hayat?n? iyile?tirme misyonumuz do?rultusunda sosyal sorumluluk ve s�rd�r�lebilirlik bilinciyle faaliyetlerimizi y�r�t�yoruz. Novo Nordisk olarak �al??an fon toplama program? ile bu m�cadelede fark yaratmam?za destek olan t�m meslekta?lar?m?za y�rekten te?ekk�r ederiz� dedi.

Pandemi ba?lad???ndan itibaren �retim tesislerini ve AR-GE laboratuvarlar?n? sa?l?k otoritelerinin kullan?m?na a�an Novo Nordisk Vakf? ilk a?amada salg?nla m�cadele �al??malar?na 7 milyon dolardan fazla katk?da bulunmu?tu. ?kinci a?amada halihaz?rda �zellikle �at??ma b�lgelerinde ya?ayan diyabet hastalar?n?n ins�line eri?imini sa?lamak i�in i? birli?inde bulundu?u K?z?lha�, Unicef gibi uluslararas? yard?m kurulu?lar?na �cretsiz ins�lin ba???lam??t?. Bu program ila� ba????, ila�lar?n ihtiya� b�lgelerine �cretsiz ta??nmas? ve acil nakit ba????ndan olu?uyor ve toplamda 20 milyon DKK b�t�eye ula?m??t?.�

T�rkiye�de ise COVID-19 m�cadelesi i�in 1 milyon TL kaynak ay?ran Novo Nordisk T�rkiye, gerek sekt�r derne?i AIFD kanal?yla gerekse direkt olarak Sa?l?k Bakanl???�na nakit ba???lar ger�ekle?tirdi. Ayr?ca sa?l?k �al??anlar?m?z? desteklemek i�in maske, tulum, g�zl�k gibi koruma ekipmanlar? ve hastanelere teknik ekipman ba???lar? yapt?.

Bu haber 281 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum