Murat Y?lmaz Kimdir?

Murat Y?lmaz Kimdir?
18 Haziran 2022 - 18:32

Murat Y?lmaz 1980 y?l?nda K?rklareli�de do?du, �ocukluk y?llar?ndan itibaren teknolojiye olan ilgisiyle birlikte kendi web programlar?n? hayata ge�irmek i�in 90�l? y?llarda yaz?l?m �?renmeye ba?lad?, ilk yaz?l?m �r�nlerini �evresine �cretsiz olarak da??tt? ve durmadan yaz?l?m geli?tirmeye devam etti.

2000 y?l?nda ABD ?irketi Astoundry�da Yaz?l?m Tak?m Lideri olarak 5 y?l kariyerini ilerletti, 2004�de Techtonic Grouo�da K?demli Proje Y�neticisi olarak �al??maya ba?lad?, bu esnada FedEx, BySys, JJ Boyle, TransX, Health&Care gibi global m�?terilerin �r�nlerini geli?tiren ekiplere liderlik etti ve farkl? sekt�rler i�in yaz?l?m ��z�mleri geli?tirdi.

2008�de T�rkiye�de dijital reklamc?l???n ilklerinden olan Do?an Medya Grubu�nun kurdu?u MedyaNet�e Yaz?l?m Direkt�r� olarak atand? ve H�rriyet, Milliyet, CNN, Ek?iS�zl�k gibi markalar?n reklam altyap?lar?n? geli?tirdi 10 y?l dijital reklamc?l?k altyap? �r�nlerini geli?tirirken bir yandan kendi Bigdata reklamc?l?k �r�n� Header Bidding�i geli?tirdi.

2018�de T�rkiye�nin ilk mikromobilite ?irketi Mart? Scooter�?n kurucu ekibinde yer ald? ve ?irkette t�m teknolojilerden sorumlu CTO olarak g�rev ald?. Ocak 2020�de kendi yaz?l?m ?irketi Avva Mobile�? kurarak farkl? sekt�rler i�in �zel yaz?l?m ��z�mleri geli?tirmeye devam ederken dahil oldu?u giri?imlerde de aktif rol al?yor. Murat Y?lmaz evli ve 1 �ocuk babas?d?r.

Instagram:https://www.instagram.com/jackmuratyilmaz/
Twitter:https://twitter.com/jackmuratyilmaz

Bu haber 354 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum