MSA ‘G?da Bilgisi Temel E?itimdir’ projesiyle çocuklara sa?l?kl? ve dengeli beslenmeyi ö?retecek

17 y?ld?r yiyecek-içecek e?itimi konusunda faaliyet gösteren Mutfak Sanatlar? Akademisi (MSA), Millî E?itim Bakanl??? (MEB) ve Sar?yer Kaymakaml??? ile önemli bir projeye imza att?. MSA, g?da bilgisini çocuklar?n temel e?itimine ve günlük hayat?na sokmak için ba?latt??? ‘G?da Bilgisi Temel E?itimdir’ projesiyle birlikte okul öncesi, ilkokul ve ortaö?retim ö?rencileriyle bulu?arak onlara sa?l?kl? beslenmenin önemini ya? gruplar?na uygun olarak e?lenceli aktiviteler ve e?itimlerle anlatacak.

MSA ‘G?da Bilgisi Temel E?itimdir’ projesiyle çocuklara sa?l?kl? ve dengeli beslenmeyi ö?retecek
03 Ocak 2022 - 10:24

Tüm dünyay? etkisi alt?na alan küresel salg?nla birlikte sa?l?kl? ve dengeli beslenmenin insan sa?l??? için önemi daha net anla??lmaya ba?land?. Sa?l?kl? ve dengeli beslenmenin önemi günümüzde her geçen gün daha fazla bilinirlik kazansa da bunun bir al??kanl??a dönü?mesi çocukluk döneminde edinilen bilgi ve al??kanl?klara dayan?yor. Çocuklukta sahip olunan beslenme al??kanl???, daha sonraki ya?am evrelerinin de kalitesini fark?nda olmad?klar? ölçüde tan?ml?yor. Sa?l?kl? ve dengeli beslenmenin çocukluktan itibaren kazan?lmas? gereken bir al??kanl?k oldu?una dikkat çeken Mutfak Sanatlar? Akademisi (MSA), Millî E?itim Bakanl??? (MEB) ve Sar?yer Kaymakaml??? ile önemli bir projeye imza att?. MSA, g?da bilgisini çocuklar?n temel e?itimine ve günlük hayat?na sokmak için ba?latt??? ‘G?da Bilgisi Temel E?itimdir’ projesiyle birlikte okul öncesi, ilkokul ve ortaö?retim ö?rencileriyle bulu?arak onlara sa?l?kl? beslenmenin önemini, sa?l?kl? ve dengeli beslenmek için neler yap?labilece?ini çocuklar?n ya? gruplar?na uygun olarak e?lenceli aktivitelerle ve e?itimlerle anlatacak. Projeyle birlikte okullarda ve okul çevrelerinde ö?rencilere sa?lanan yemekleri ve yiyecekleri sa?l?kl? hale getirmek için de ad?mlar at?lacak. Projenin bir uzant?s? olarak pilot okullarda pi?irilen veya okullar için pi?irilen yemekler için “e?itimcinin e?itimi” program? ba?lat?larak, bütçe dahilinde lezzetli ve besleyici de?eri yüksek leziz yemeklerin de mümkün oldu?unu gösterilecek. Ayr?ca projeyle birlikte #g?dabilgisitemele?itimdir mottosuyla, g?da bilgisinin okul müfredatlar?na ilkokuldan itibaren girmesi gerekti?ini savunularak, g?da bilgisi e?itiminin resmi ve mecburi müfredata girmesi hedefleniyor.

 

Ö?rencilerin topra?a ve malzemeye de?mesine olanak tan?nacak

Projenin ilk a?amas?nda ilk ve ortaö?retim kapsam?ndaki 6-14 ya? aral???ndaki çocuklar?n e?itimleri önceliklendirildi. Biri özel di?eri devlet okulu olmak üzere iki pilot okul ile i? birli?i yap?ld?. Belirlenen iki pilot okulda s?n?f baz?nda ve okul dönemi boyunca devam edecek malzeme, do?ru malzeme seçimi, yemek haz?rlama, do?ru pi?irme ile ilgili e?itimler verilmeye ba?land?. Bu bilgiler s?n?f baz?nda ve y?l boyunca verilmeye devam edilecek. Proje kapsam?ndaki e?itimler hem online olarak hem de MSA e?itmen ?eflerinin okullarda verdikleri e?itimlerle yap?lacak. Bu e?itimlerde g?dalar?n tohumdan sofralara nas?l ula?t???, tedarik süreçleri, g?da güvenli?i gibi konular i?lenecek, bu konularda çocuklar?n sorgulama ve fikir geli?tirmelerine imkân yarat?lacak. Bu konularda çal??an çe?itli kooperatifler ve giri?imleri tan?t?lacak. Yap?lan i? birlikleriyle birlikte bu kurumlara ve giri?imlere geziler düzenlenerek ö?renciler gözlem ve pratik yoluyla da bilgilendirilecek. Örne?in, geleneksel tar?m hakk?nda çocuklar?n yerinde gözlem ve pratik yoluyla da bilgilenmeleri sa?lanacak, ö?rencilerin topra?a ve malzemeye de?mesine olanak tan?nacak.

 

Projenin ilk dura?? MEV Dumlup?nar ?lkokulu oldu

Proje, ?stanbul’daki MEV Dumlup?nar ?lkokulu’nda düzenlenen etkinlikle ba?lad?. 30 ki?ilik gruplar halinde 4’üncü s?n?f ö?rencilerinin kat?ld??? etkinlikte 10-11 ya? grubunda 250’yi a?k?n ö?renci yer ald?. MSA’dan e?itmen ?ef Tolga Çakar’?n verdi?i e?itime online olarak kat?lan ö?renciler, a?ç?l?k mesle?i, mesle?e ilk ad?m, mutfakta hiyerar?i, mutfakta hijyen kurallar?, g?da güvenli?i, sat?n alma, al??veri? gibi konularda bilgiler ald?lar. Ayr?ca ?ef Çakar’dan tavuklu ve sebzeli sandviç haz?rlaman?n püf noktalar?n? ö?rendiler. 

 

“Hedefimiz kendine yeten çocuklar?n yeti?mesine ön ayak olmak”

Projeyle hedeflerinin temel g?da bilgisi ve do?ru pi?irme yetkinli?ine sahip, kendine yeten çocuklar?n yeti?mesine ön ayak olmak oldu?unu belirten MSA Yönetici Direktörü Sitare Baras, ?unlar? söyledi:

“MSA olarak bu proje ile vizyonumuz temel g?da ve do?ru beslenme bilgisinin çocukluk evresinde çocuklara seviye seviye ilerleyen bir müfredat ile aktar?lmaya ba?land??? bir e?itim sistemini ülke çap?nda hayata geçirmek. Bu e?itim sistemi ile dünyan?n neresine giderse gitsin temel g?da bilgisi ve do?ru pi?irme yetkinli?ine sahip, kendine yeten, çevresine bu yetkinlikle ilham veren çocuklar?n yeti?mesine ön ayak olmak istiyoruz. Projeyle birlikte farkl? ya? gruplar?ndaki ö?rencilere özel ‘beslenme ve yeni nesil g?da kaynaklar?’ üzerine içerik ve dersler kurgulamay? hedefliyoruz. Sadece ö?rencilerle ilgili çal??malar olmayacak. Ayr?ca veliler özelinde okul öncesi ve ilkokul ça??ndaki çocuklar için farkl? bütçeler göz önünde bulundurularak nas?l sa?l?kl? beslenme çantas? haz?rlan?r, evde sa?l?kl? beslenme al??kanl??? nas?l çocuklara a??lan?r gibi e?itim ve atölye içerikleri de haz?rlanacak. Sar?yer Kaymakaml???’na ve MEB’e bu projeye inand?klar? ve i? birlikleri için te?ekkür ediyorum. Daha sa?l?kl? ve bilinçli bir neslin yeti?mesine kar?? ilk ad?m? att???m?z? dü?ünüyorum. Kolayl?kla replike edilebilir bir e?itim modülü ve modeli ortaya koydu?umuza inan?yorum. Umar?m ‘G?da Bilgisi Temel E?itimdir’ projesi örnek olarak bu konudaki çal??malar?n artmas?na öncülük eder.”

Bu haber 347 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum