MolBiyoKon’22, 9-12 Haziran 2022 Tarihlerinde Ac?badem Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Ev Sahipli?inde Gerçekle?ecek

MolBiyoKon’22, 9-12 Haziran 2022 Tarihlerinde Ac?badem Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Ev Sahipli?inde Gerçekle?ecek
15 Haziran 2022 - 16:29

2011 y?l?nda Türkiye’nin önde gelen moleküler biyologlar? taraf?ndan kurulan Moleküler Biyoloji Derne?i, moleküler biyoloji ve genetik alan?nda bilimsel çal??malar, deneysel ara?t?rmalar ve e?itsel çal??malar?n yap?lmas?, etkinle?tirilmesi ve geli?tirilmesini sa?layan ve bu konuda çal??malar yapan ki?i ve kurulu?lara destek vermektedir.

 

Derne?in kurulu?undan itibaren her sene düzenlenen -pandemi nedeniyle ara verilen- Uluslararas? Moleküler Biyoloji Derne?i Kongresi, dernek ba?kan? Prof. Dr. Batu Erman ve konferans ba?kan? Prof. Dr. Eda Tahir Turanl? önderli?inde Ac?badem Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ev sahipli?inde gerçekle?tirilecek.

 

Dört gün sürecek MolBiyoKon’22 kongresinde, Genetik, Kanser, Nörobilim, Rejenerasyon, Hücre Biyolojisi ve EMBO IG olmak üzere be? farkl? konuda oturumlar gerçekle?ecektir. Kongre kapsam?nda hem uluslararas? hem ulusal tan?n?rl??a sahip; Michael Leonardo, Ivona Aksentijevich, Mayda Gürsel, Neva Çal??kan, Ömer Bayraktar, Varda Rotter, Aykut Üren, Ahmet Acar, Tu?ba Ba?c? Önder, Turgay Dalkara, Emre Yak?i, Claude Desplan, Sepand Restegar, Perinur Bozaykut Eker, Güne? Özhan, At?lgan Y?lmaz, Semir Beyaz, Ça?han K?z?l, U?ur Sezerman, Nathalie Jurisch Yak?i, Emrah Ero?lu, Elvan Böke, Irene Papatheodorou, Seyit Kale, Amirhoushang Bahrami olmak üzere 21 farkl? kurumdan, 8 farkl? ülkeden, 25 ana konu?mac? a??rlanacak.

 

Kongrede akademik bildiri sunumlar?, 14 k?sa konu?ma, 100'den fazla poster bildirisi ile moleküler biyoloji alan?nda güncel geli?meler ve ara?t?rmalar, 500’ün üzerinde kat?l?mc? ile payla??lacak. Kongre kapsam?nda sektörün önde gelen firmalar?n?n da yer ald??? ondan fazla atölye çal??mas? (workshop) ile çe?itli teknikler ve süreçler kat?l?mc?lar ile bulu?turulacak. Kongrenin son gününde ise en iyi ilk üç postere ödül verilecek olup; 2020 ve 2021 y?l? Doktora Ba?ar? ödülleri de takdim edilecek. Ödüle lay?k görülen ara?t?rmac?lar çal??malar?n?n sunumlar?n? yapacak.

 

Tüm konu?mac? ve kat?l?mc?lar?n davetli oldu?u gala yeme?i ise 9 Haziran 2022 ak?am? Ac?badem Üniversitesi Kerem Ayd?nlar Kampüsü’nde sokak lezzetlerinin tad?m? ile bilim severleri bir araya getirecektir.

Bu haber 248 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum