LG, Bu Y?l da Amundi Evian ?ampiyonas?'n?n Resmi Sponsoru

LG, Büyüleyici Yeni Filmi ve Sundu?u E?siz Ki?isel Deneyimlerle Turnuva Kat?l?mc?lar? için Mükemmelli?e Giden Yolu Tan?t?yor.

LG, Bu Y?l da Amundi Evian ?ampiyonas?'n?n Resmi Sponsoru
21 Temmuz 2022 - 14:34
LG Electronics (LG), bu y?l alt?nc? kez, dünyan?n en prestijli kad?n golf turnuvas? olan Amundi Evian ?ampiyonas?'n?n resmi sponsoru oldu. LG, bugün ba?layan ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek olan Amundi Evian ?ampiyonas? 2022 boyunca, Evian Resort Golf Kulübü'nün seçkin atmosferinde LG SIGNATURE ailesinin en son ürünlerini sergileyecek. Golfte mükemmellik aray???yla ili?kilendirilmekten gurur duyan LG, ??k ve i?levsel tasar?m?n son teknoloji ile bir araya geldi?i LG SIGNATURE ürünleri ile “sanat?n özü” felsefesini sunmaya devam ediyor. 

 

LG, bu y?lki turnuvada, 5 numaral? delikte gerçekle?ecek “Hole In One by LG SIGNATURE” gibi promosyonlar ve benzersiz mini yar??malar arac?l???yla da yer al?yor. Mini yar??ma kapsam?nda, oyun s?ras?nda belirlenen deli?e at?? yapabilen oyuncular, birinci s?n?f bir LG SIGNATURE ev aleti kazan?yor. Bunun yan? s?ra, ilk deli?in yan?na yerle?tirilen ve markan?n ay?rt edici, zarif tasar?m?n? vurgulayan bir LG SIGNATURE Buzdolab?, oyuncular?n mükemmel so?utulmu? içeceklerin tad?n? ç?karmas?n? sa?l?yor. Ayr?ca LG SIGNATURE OLED TV, Evian Resort'un saray? olarak kabul edilen Royal Hotel'e yerle?tirilecek ve yaln?zca LG'nin kendi kendine ayd?nlatma teknolojisinin sa?layabilece?i çarp?c? renkleri ve sonsuz kontrast? gözler önüne serecek.

 

COVID-19 k?s?tlamalar? nedeniyle en sevdikleri golfçülerini bir süredir yüz yüze göremeyen golf tutkunlar? için LG, LG SIGNATURE'?n marka elçileri ve en iyi kad?n golfçüler aras?nda yer alan Ko Jin-young ve Park Sung-hyun ile bir imza etkinli?i planl?yor. Buna ek olarak, LG k?sa süre önce dünyan?n 1 numaral? kad?n golfçüsü ve LG SIGNATURE marka elçisi Ko Jin-young'un nas?l ba?ar?l? oldu?unu gösteren k?sa film “Road to Perfection (Mükemmelli?e Giden Yol)”? da tan?tt?. ?lham veren film, izleyicilere en üst düzeyde ba?ar?l? olmak için gereken tutku, beceri ve toplam özveri hakk?nda bir fikir veriyor. Mükemmellli?e Giden Yol'u ke?feden ikinci bir film önümüzdeki ay vizyona girecek.

 

Sponsorlukla ilgili bilgi veren LG Electronics'in Küresel Pazarlama Bölümü Ba?kan? Lee Jeong-seok, “Amundi Evian ?ampiyonas? ile i? birli?imizi devam ettirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu büyük turnuvada insanlara 'zamans?z anlar' ya?atmay? ve lüks markam?z ile profesyonel golf dünyas? aras?ndaki do?al uyumu göstermeyi umuyoruz. Mükemmelli?e ula?mak için bitmeyen çabas? ve co?kusuyla zamans?z bir de?ere ve i?çili?e sahip ürünler ortaya ç?karan LG, ola?anüstü ürünler ve benzersiz marka deneyimleri sunmaya devam edecek” dedi.

 

'Road to Perfection' marka filmini izlemek için LG SIGNATURE'?n resmi YouTube kanal?n? ve Instagram hesab?n? takip edebilirsiniz:

 
Bu haber 111 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum