Konya Kasko Sigortas?

Konya Kasko Sigortas?
18 Eylül 2022 - 20:52
Konya En Uygun Trafik ara sigortas?, trafikte olu?abilecek kazalar?n ya da hasarlar?n olumsuz etkilerini en aza indirgemek ad?na trafik sigortas? yapt?rmak, maddi hasarlar?n giderilmesi noktas?nda etkili bir zm olarak de?erlendirilmektedir.

Konya Kasko Sigortas?, yle ki trafik kazalar?n?n ki?ilerin can ve mal kayb?na u?ramas? noktas?nda olduka zara verici oldu?unu sylemek mmkndr. Bu durumda trafik sigortas? yapt?rmak bir ok ynden ki?iye avantaj sa?layacakt?r.

Konya Trafik Sigortas?, olas? kaza durumlar?nda meydana gelen maddi hasarlar, trafik sigortas? sayesinde kar??lanmakta ve ciddi kay?plar?n nne geilmektedir. Konya Konut sigortas?, i?lemleriniz de sizlere hizmet vermekteyiz. Konya Yabanc? Uyruklu Sa?l?k sigortas?, Konya Sa?l?k Sigortas?, Konya Sigorta Acentesi, olarak sizlere en uygun teklifleri haz?rlay?p taraf?n?za dn? sa?lanmaktad?r. Trafik Kasko Konya sigorta Konya acentesini tercih etti?iniz iin te?ekkr ederiz. ?leti?im ; 0541 610 82 42

Trafik sigortas? ve Kasko Nedir
Trafik Yaralanmalar? Yasas?na gre trafikte kullan?lan tm motorlu ta??tlar trafik sigortas?na sahip olmal?d?r. Dilerseniz ek tam veya yar?m sigorta imzalayabilirsiniz.

Ara trafikteyse, arac?n kay?tl? sahibi, belirli ara iin bir trafik sigortas? imzalamal?d?r. Bu, rne?in arac?n al?nmas?, kullan?m yasa??, sr? yasa?? veya srlebilir durumda olmamas? durumunda da geerlidir. Trafik sigortas? ?art?n?n ortadan kalkmas? iin arac?n trafik d??? oldu?unun bildirilmesi gerekir.

Trafik sigortas? nedir?
Trafik sigortas?, trafikte meydana gelen belirli yaralanma trlerinde tazminat sa?layan zorunlu bir sigortad?r. Baz? rnekler:

Sigortal? arala bir kazada yaralanan tm ki?iler, ki?isel yaralanma iin tazminat al?rlar. Bu hem srcler hem de yolcular iin geerlidir.
Yaralanan taraf, alkoll ara kullanmayla ba?lant?l? olarak kas?tl?, a??r ihmal veya di?er ihmaller yoluyla yaralanmaya katk?da bulunmu?sa, tazminat d?rlebilir.
Ba?ka bir arala arp??ma sonucunda maddi hasar meydana gelmesi durumunda, hasar trafik sigortas? taraf?ndan temel kural olarak tazmin edilir. Sebep olarak kabul edilen (kazaya sebep olan) arac?n sigortas?d?r, sebep olmayan tarafa verilen zarar? tazmin eder.
Elektrik dire?i gibi motorlu ta??t d???nda bir ?eyle arp???rsan?z, elektrik dire?ine verilen mal hasar? genellikle arac?n trafik sigortas? taraf?ndan tazmin edilir.
Hasara kendiniz sebep olduysan?z, kendi arac?n?za veya ta??nan mallara verilen hasar iin tazminat almayaca??n?z? ltfen unutmay?n.

Ara sadece trafik sigortal? ise hasar, yang?n veya h?rs?zl?k tazminat?n?z denmez.

Trafik sigortas?n? kimler yapt?rmal??
Ara iin trafik sigortas? imzalamas? gereken, arac?n kay?tl? sahibidir.

Trafik sigortas? ne zaman imzalanmal?d?r?
Motorlu ta??t sahibi olman?zla ilgili olarak trafik sigortas? imzalaman?z gerekir. Sigorta, arac?n trafi?e al?nd??? gnden itibaren veya ara zaten trafi?e ?km??sa derhal imzalanmal?d?r. Arac?n trafi?e ?kmad??? bildirilirse trafik sigortas? imzalaman?za gerek yoktur.

Trafik sigortan?z? ne zaman iptal edebilirsiniz?
arac? satmak
arac? trafik d??? olarak bildirin
arac?n kayd?n? siler
ba?ka bir ?irketle yeni bir trafik sigortas? imzalamak
Sigortan?z? iptal edebilmeniz iin, bilgilerin bize bilgi vermeniz gerekir, bu ?ekilde cret iadesi alabilir, sigorta ya da kaskonuzun iptal edilmesini sa?lam?? olursunuz.
Bu haber 404 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum