Ka??t ăanta ?malat?

Ka??t ăanta ?malat?
03 Eyl├╝l 2022 - 13:50

á


Ka??t ăanta še?itleri ÷zelikle do?a ile uyumlu ve ševre dostu oldu?u išin en popŘler ŘrŘnlerdendir. Pek šok sekt÷rde art?k ka??t šanta modelleri aras?ndan sešim yapmaktad?r.
▄stelik istenilen boyutlarda Řretilebilen ka??t šanta še?itleri yine istenilen renklerde ve desenlerde de imal edilebilmektedir. Kal?nl?k ve ebat olarak sizlerin talepleri de?erlendirilerek ka??t šanta Řretimi yap?lmaktad?r.
Sadece sekt÷rlerinde kullan?m alanlar? išin de kendi reklamlar?n? da k?sa yoldan yapabilmeleri ad?na ka??t šanta modelleri en pratik y÷ntemlerdendir. ăanta tasar?mlar? sayesinde markalar?n bilinirli?i artmaktad?r.
MŘ?teri kapasitesini art?rmak išin her markaya ÷zel olarak ka??t šanta tasar?m? yap?labilmektedir. YŘksek kaliteli ka??t šanta modelleri ile rahatl?kla ŘrŘnler de ta??nabilmektedir.á

Ka??t ăanta Modelleri

Plastik po?etlerin art?k tercih edilmemesi sekt÷rdeki pek šok i?letmeyi de ka??t šanta modellerine y÷nlendirdi. Ka??t šanta modelleri de en az plastik po?et še?itleri kadar oldukša geni? bir ŘrŘn še?itlili?ine sahiptir.
Ayr?ca ka??t šanta modelleri do?aya zararl? olmad??? išin tŘketicileri de memnun etmektedir. Ka??t šanta imalat? s?ras?nda Kraft ve sertifikal? ve kaliteli ka??t še?itleri tercih edilmektedir. Yap? olarak karton šanta modellerine g÷re biraz daha ince olan ka??t šantalar hafif e?yalar?n ta??nmas?nda da tercih edilmektedir.
Ancak yine de ka??t šanta imalat? s?ras?nda farkl? ka??t kalitesine ve kal?nl???na ba?l? olarak Řretim yap?labilmektedir. Milim Matbaa ka??t šanta Řretimi ve še?itleri konusunda hizmet veren ÷ncŘ firmalar išerisinde yer almaktad?r.

Ka??t ăanta ▄reticileri

??letmeler ve tŘketiciler taraf?ndan da s?kl?kla tercih edilen ka??t šanta modelleri oldukša dayan?kl? ve bir o kadar da ševre ile uyumludur. ▄zerine istenilen renk ve desende bask? yap?labildi?i gibi še?itli aksesuarlar ile de daha ÷zgŘn bir hale getirilebilmektedir.
Oldukša kaliteli ka??tlardan Řretilen ka??t šanta modellerinin taban k?sm? daha kal?n oldu?u išin ŘrŘnlerin konforlu ta??nmas? sa?lan?r.
KÔ??t šanta Řreticileri ile g÷rŘ?ebilir ve markan?z?n daha bilinir olmas? išin kendi reklam?n?z? šanta Řzerinden yapabilirsiniz.
Toptan ka??t šanta sipari?leri ve di?er tŘm matbaa ŘrŘnleri ile ilgili kurumsal olarak hizmet veren Milim Matbaa ile šal??abilirsiniz.
á
Bu haber 178 defa okunmu┼čtur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum