ISO 22000 G?da Güvenli?i Yönetimi

Günümüzde tüketiciler, güvenli olmayan g?dalar? yemenin olas? zararlar?n?n fark?ndad?r. Bir g?da güvenli?i sisteminin uygulanmas?, kurulu?un ürünlerinden insanlar?n zarar görme riskini azaltmak için elinden gelen her ?eyi yapmas?n? sa?lar.

ISO 22000 G?da Güvenli?i Yönetimi
25 Temmuz 2022 - 14:25

 

Günümüzde tüketiciler, güvenli olmayan g?dalar? yemenin olas? zararlar?n?n fark?ndad?r. Bir g?da güvenli?i sisteminin uygulanmas?, kurulu?un ürünlerinden insanlar?n zarar görme riskini azaltmak için elinden gelen her ?eyi yapmas?n? sa?lar.
Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktas? (HACCP), güvenli olmayan ürünlerin pazara ula?mas?n? önlemek için geli?mi? bir risk önleme sistemidir.
ISO 22000, HACCP gerekliliklerini ve bir önko?ul program? (OGP) tan?mlamak gibi yeni gereklilikleri içerir. Sertifika, üretti?i g?dan?n güvenli?ini art?rmak isteyen tüm kurulu?lar için geçerlidir.
?ngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) G?da Güvenli?i Küresel Standard?, paketleme evlerinin, g?da i?letmelerinin ve tüketici ürünlerinin yönetimini kapsar.
Standart, 1. kademe Avrupal? ??perakendeciler taraf?ndan benimsenmi?tir ve bir kurulu?un, sonuna kadar kullan?m? güvenli g?da ürünleri, g?da ambalaj malzemeleri ve tüketici ürünleri (oyuncaklar, tekstiller ve hijyen ürünleri) üretmeye ve tedarik etmeye haz?r olup olmad???n?n bir göstergesidir.
Tüketiciler ve g?da üreticileri, paketleme evleri ve tüketim mallar? üreticileri kalite yönetimini benimsemeli ve HACCP uygulamal?d?r.
Kurulu? için bütünsel ve etkin bir yönetim olu?turmak için belgelendirme sürecinin https://www.sii.org.il/en/iso-9001 gereksinimleriyle entegre edilmesini öneriyoruz.
Bir g?da güvenli?i yönetim sistemi, bir organizasyonun ?unlar? yapmas?n? sa?layacakt?r:
* G?da güvenli?i risklerini belirleyin ve yönetin
* ??leme ve önleyici süreçleri tutarl? ve sistematik olarak tan?mlay?n
* ?lgili yasa ve yönetmeliklerin gerekliliklerine uymak
* Malzeme kayb?ndan ve geri ça??rmadan kaynaklanan masraflar? azalt?n
* Gereksinimlerle temel uyumun ötesinde bile iyile?tirme süreçlerini yönlendirin
* Etkili ve verimli i? süreçlerine geçi? yap?n
* Kurulu?un g?da güvenli?ine öncelik verdi?ine dair tüketici ve payda? güvenini kazan?n
* ?srail Standartlar Kurumu denetçileri, kurulu?un g?da güvenli?i sisteminin gerekliliklere uygun olup olmad???n? ve farkl? seviyelerde ihtiyaç duyulan iyile?tirme noktalar?n?n neler oldu?unu do?rulaman?za yard?mc? olacakt?r.

Sertifikasyona Giden Süreç

ISO 22000:2018 ( https://www.adlbelge.com/ ) g?da güvenli?i yönetim sistemi için belgelendirme süreçleri g?da güvenli?i yönetim prosedürü standard?n?n gerekliliklerine uygun olarak bir kurulu?un kurum içi kalite yönetim sisteminin ba?ar?l? bir ?ekilde uygulanmas?n? takip eder.
Bu süreci ba?latmak için, “Standards Institution of Israel Information Center” standard? sat?n alman?z, gereksinimleri incelemeniz ve uygun e?itime kat?lman?z önerilir.
Kalite yönetimi uzmanlar?na dan??mak ve eksiklikleri kontrol etmek için ?srail Standartlar Enstitüsü https://www.sii.org.il/en/iso-22000 taraf?ndan bir denetimden geçmek de mümkündür.
Süreç yakla??m?, üst yönetimin taahhüdü ve kat?l?m? alacak organizasyon ekibi arac?l???yla bir iyile?tirme f?rsat? olarak görülmelidir. Sürecin sonunda, ba??ms?z ?srail Standartlar Kurumu denetçileri, kurulu?un g?da güvenli?i yönetim sisteminin standard?n özelliklerine uygun oldu?unu do?rulayan bir denetim gerçekle?tirecektir.
?srail Standartlar Kurumu – sizin için do?ru seçim!
?srail Standartlar Kurumu, kalite ve profesyonellik konusunda köklü bir itibara sahiptir.
Çal??anlar?m?z, deneyim ve mü?terilerin ihtiyaçlar?na a?inal?k ile kalite güvencesi alan?ndaki en iyi uzmanlar aras?ndad?r.
?srail Standartlar Kurumu, ülkenin en büyük belgelendirme kurulu?udur.
?srail Standartlar Kurumu, dünyan?n en büyük belgelendirme kurulu?lar?ndan akreditasyona sahiptir.
?srail Standartlar Kurumu, tek bir çat? alt?nda bir dizi hizmet sunmaktad?r: sertifikaland?rma (bireysel ve entegre), bir dizi laboratuvar testi ve bir e?itim merkezi
?srail Standartlar Kurumu, uluslararas? standardizasyon komitelerinin üyesidir ve dünyan?n en iyi belgelendirme kurulu?lar?yla i? birli?i anla?malar?na sahiptir.
?srail Standartlar Kurumu, dünyan?n her yerinden sertifikasyon kurulu?lar?n? bünyesinde bar?nd?ran IQNet Association - Uluslararas? Sertifikasyon A??'n?n bir üyesidir. ?srail Standartlar Kurumu mü?terileri, özel IQNet sertifikas?n? ücretsiz olarak al?rlar ve ayr?ca bir pazarlama arac? olarak IQNet üyelerinden kar??l?kl? tan?n?rl?k elde edebilirler.
 
Bu haber 85 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum