ISO 22000 G?da G�venli?i Y�netimi

G�n�m�zde t�keticiler, g�venli olmayan g?dalar? yemenin olas? zararlar?n?n fark?ndad?r. Bir g?da g�venli?i sisteminin uygulanmas?, kurulu?un �r�nlerinden insanlar?n zarar g�rme riskini azaltmak i�in elinden gelen her ?eyi yapmas?n? sa?lar.

ISO 22000 G?da Gvenli?i Ynetimi
25 Temmuz 2022 - 14:25

G�n�m�zde t�keticiler, g�venli olmayan g?dalar? yemenin olas? zararlar?n?n fark?ndad?r. Bir g?da g�venli?i sisteminin uygulanmas?, kurulu?un �r�nlerinden insanlar?n zarar g�rme riskini azaltmak i�in elinden gelen her ?eyi yapmas?n? sa?lar.
Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktas? (HACCP), g�venli olmayan �r�nlerin pazara ula?mas?n? �nlemek i�in geli?mi? bir risk �nleme sistemidir.
ISO 22000, HACCP gerekliliklerini ve bir �nko?ul program? (OGP) tan?mlamak gibi yeni gereklilikleri i�erir. Sertifika, �retti?i g?dan?n g�venli?ini art?rmak isteyen t�m kurulu?lar i�in ge�erlidir.
?ngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) G?da G�venli?i K�resel Standard?, paketleme evlerinin, g?da i?letmelerinin ve t�ketici �r�nlerinin y�netimini kapsar.
Standart, 1. kademe Avrupal? ??perakendeciler taraf?ndan benimsenmi?tir ve bir kurulu?un, sonuna kadar kullan?m? g�venli g?da �r�nleri, g?da ambalaj malzemeleri ve t�ketici �r�nleri (oyuncaklar, tekstiller ve hijyen �r�nleri) �retmeye ve tedarik etmeye haz?r olup olmad???n?n bir g�stergesidir.
T�keticiler ve g?da �reticileri, paketleme evleri ve t�ketim mallar? �reticileri kalite y�netimini benimsemeli ve HACCP uygulamal?d?r.
Kurulu? i�in b�t�nsel ve etkin bir y�netim olu?turmak i�in belgelendirme s�recinin https://www.sii.org.il/en/iso-9001 gereksinimleriyle entegre edilmesini �neriyoruz.
Bir g?da g�venli?i y�netim sistemi, bir organizasyonun ?unlar? yapmas?n? sa?layacakt?r:
* G?da g�venli?i risklerini belirleyin ve y�netin
* ??leme ve �nleyici s�re�leri tutarl? ve sistematik olarak tan?mlay?n
* ?lgili yasa ve y�netmeliklerin gerekliliklerine uymak
* Malzeme kayb?ndan ve geri �a??rmadan kaynaklanan masraflar? azalt?n
* Gereksinimlerle temel uyumun �tesinde bile iyile?tirme s�re�lerini y�nlendirin
* Etkili ve verimli i? s�re�lerine ge�i? yap?n
* Kurulu?un g?da g�venli?ine �ncelik verdi?ine dair t�ketici ve payda? g�venini kazan?n
* ?srail Standartlar Kurumu denet�ileri, kurulu?un g?da g�venli?i sisteminin gerekliliklere uygun olup olmad???n? ve farkl? seviyelerde ihtiya� duyulan iyile?tirme noktalar?n?n neler oldu?unu do?rulaman?za yard?mc? olacakt?r.

Sertifikasyona Giden S�re�

ISO 22000:2018 ( https://www.adlbelge.com/ ) g?da g�venli?i y�netim sistemi i�in belgelendirme s�re�leri g?da g�venli?i y�netim prosed�r� standard?n?n gerekliliklerine uygun olarak bir kurulu?un kurum i�i kalite y�netim sisteminin ba?ar?l? bir ?ekilde uygulanmas?n? takip eder.
Bu s�reci ba?latmak i�in, �Standards Institution of Israel Information Center� standard? sat?n alman?z, gereksinimleri incelemeniz ve uygun e?itime kat?lman?z �nerilir.
Kalite y�netimi uzmanlar?na dan??mak ve eksiklikleri kontrol etmek i�in ?srail Standartlar Enstit�s� https://www.sii.org.il/en/iso-22000 taraf?ndan bir denetimden ge�mek de m�mk�nd�r.
S�re� yakla??m?, �st y�netimin taahh�d� ve kat?l?m? alacak organizasyon ekibi arac?l???yla bir iyile?tirme f?rsat? olarak g�r�lmelidir. S�recin sonunda, ba??ms?z ?srail Standartlar Kurumu denet�ileri, kurulu?un g?da g�venli?i y�netim sisteminin standard?n �zelliklerine uygun oldu?unu do?rulayan bir denetim ger�ekle?tirecektir.
?srail Standartlar Kurumu � sizin i�in do?ru se�im!
?srail Standartlar Kurumu, kalite ve profesyonellik konusunda k�kl� bir itibara sahiptir.
�al??anlar?m?z, deneyim ve m�?terilerin ihtiya�lar?na a?inal?k ile kalite g�vencesi alan?ndaki en iyi uzmanlar aras?ndad?r.
?srail Standartlar Kurumu, �lkenin en b�y�k belgelendirme kurulu?udur.
?srail Standartlar Kurumu, d�nyan?n en b�y�k belgelendirme kurulu?lar?ndan akreditasyona sahiptir.
?srail Standartlar Kurumu, tek bir �at? alt?nda bir dizi hizmet sunmaktad?r: sertifikaland?rma (bireysel ve entegre), bir dizi laboratuvar testi ve bir e?itim merkezi
?srail Standartlar Kurumu, uluslararas? standardizasyon komitelerinin �yesidir ve d�nyan?n en iyi belgelendirme kurulu?lar?yla i? birli?i anla?malar?na sahiptir.
?srail Standartlar Kurumu, d�nyan?n her yerinden sertifikasyon kurulu?lar?n? b�nyesinde bar?nd?ran IQNet Association - Uluslararas? Sertifikasyon A??'n?n bir �yesidir. ?srail Standartlar Kurumu m�?terileri, �zel IQNet sertifikas?n? �cretsiz olarak al?rlar ve ayr?ca bir pazarlama arac? olarak IQNet �yelerinden kar??l?kl? tan?n?rl?k elde edebilirler.

Bu haber 290 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum