??letmeler ?�in G�venli Gmail Sat???

??letmeler ?in Gvenli Gmail Sat???
24 Aralık 2021 - 17:13

??letmeler ?�in G�venli Gmail Sat??? hizmeti sayesinde 7/24 otomatik olarak hesap al??veri?i yapabilirsiniz. Sat?n alma i?leminizin sonras?nda alm?? oldu?unuz t�m hesaplar ile ilgili detayl? bilgileri an?nda XLSX olarak inceleme f?rsat?na da sahip olabilirsiniz. Sadece sizlere �zel olarak olu?turulan sat?n alma i?lemini tamamlayarak y�klenen Gmail hesaplar? sayesinde istedi?iniz t�m platformlar �yelik i�in hesaplar?n?z? aktive edebilirsiniz. Sosyal medya platformlar? i�in gerekli olan Gmail hesaplar?n? g�venli bir ?ekilde sat?n alabilir ve an?nda kullanmaya ba?layabilirsiniz.

Gmail Hesab? Sat?n Almak Ne ??e Yar?yor?

?Gmail hesab? sat?n alarak Google Map �zerinden yorum sat??? yapabilme ?ans?na sahip olabilirsiniz.

?Google Play �zerinden uygulamalar? ve aplikasyonlar? indirerek yorum yapabilir veya puan verebilirsiniz.

?Sosyal medya platformlar?na h?zl? �yelik i�in vakit kaybetmeden sat?n ald???n?z Gmail hesaplar?n? kullanabilirsiniz.

??nstagram �zerinden yeni hesap olu?turmak i�in Gmail onayl? olarak g�venli hesap olu?turabilirsiniz.

?Sat?n alma i?lemi ile sahip oldu?unuz t�m Gmail hesaplar? sadece size �zel olmakla birlikte farkl? bir kullan?c? ile kesinlikle payla??lmamaktad?r. Bunun i�in mail onay? gerektiren her platform i�in sat?n ald???n?z g�venli ve onayl? Gmail hesaplar?n? istedi?iniz yerde kullanabilirsiniz.

Gmail Hesab? Sat?n Al

Gmail hesab? sat?n al hizmeti ihtiyac?n?z olan hesap say?s? kadar �zel paketler ile sizlere sunulmaktad?r. Ka� adet Gmail hesab?na ihtiyac?n?z var ise hemen paket se�imi yaparak dakikalar i�erisinde onayl? ve ger�ek Gmail hesaplar?na sahip olabilirsiniz.

Sat?n alm?? oldu?unuz Gmail hesaplar? ile ilgili kullan?m s?ras?nda kesinlikle bir sorun ya?amas?n?z. �zel olarak her Gmail hesab? farkl? bir IP ve user-agent �zerinden olu?turuldu?u i�in de hesab?n?z g�venlidir. Kapanma riski olmayan Gmail hesaplar?n? kullan?rken s�rekli olarak farkl? konumlardan giri? yapmad???n?z s�rece bir sorun ya?amazs?n?z.

Sat?n alma i?leminiz �demenizi yapar yapmaz ger�ekle?mektedir. Talep etti?iniz Gmail hesaplar? giri? bilgilerinizin tan?mlanmas? ile birlikte sistem taraf?ndan profilinize dakikalar i�erisinde y�klemektedir. Sat?n alma i?leminizden sonra Gmail hesaplar?n?n y�klenmesi i�in sizlerden herhangi bir ?ekilde onay istenmemektedir.

??letmeler i�in g�venli Gmail hesab? sat??? ile ilgili en �ok merak edilen konulardan biri de hesaplar?n farkl? ki?ilere de sat?l?p sat?lmayaca??d?r. Kesinlikle Gmail hesab? sat?n alma i?leminiz s?ras?nda sizlere g�nderilen hesaplar bir ba?kas?na sat?lmamaktad?r. Bu a�?dan g�venli bir al??veri? yapt???n?z? belirtmekte fayda vard?r. ��nk� Gmail hesab? sat?n al i?leminiz ger�ekle?tikten ve hesaplar profilinize y�klendikten sonra ana sistem �zerinden y�klenen Gmail hesaplar? otomatik olarak silinmektedir.

??letmeler i�in g�venli Gmail hesab? sat??? hizmetini diledi?iniz zaman kullanabilirsiniz. Sat?n alma i?lemini ger�ekle?tirmek i�in belirli bir saat s?n?rlamas? yoktur. �demenizin onaylanmas?n?n ard?ndan birka� dakika i�erisinde sat?n ald???n?z Gmail hesaplar? an?nda profilinize aktar?lmaktad?r. Ayr?ca detayl? bilgileri ile birlikte g�nderilen Gmail hesaplar?n? dilerseniz tek tek de inceleyebilirsiniz.

Gmail hesab? sat?n alma i?lemi ile sahip olaca??n?z t�m hesaplar sadece size �zel olarak olu?turulan ve kapanma riski hi� olmayan g�venli hesaplard?r. Bunun i�in olu?turaca??n?z Google ve di?er sosyal medya hesaplar? i�in g�venle Gmail hesaplar?n? kullanabilirsiniz.

Sat?n Al?nan Gmail Hesaplar? ?le ?lgili Bilinmesi Gerekenler

?Sat?n alm?? oldu?unuz Gmail hesab?n?n say?s? fark etmeksizin t�m hesap bilgileri detayl? ?ekilde panelinize yans?t?lmaktad?r.

?T�m Gmail hesaplar? ile Proxy ile a�?ld??? i�in y�ksek g�venliklidir.

?Her biri farkl? bir IP adresi �zerinden �zel olarak olu?turulmu?tur. Ayn? hesap kesinlikle farkl? ki?ilere sat?lmamaktad?r. T�m Gmail hesaplar? sat?n al?nd??? takdirde sistem �zerinden kal?c? olarak silinmektedir. Bunun i�in de ayn? Gmail hesab?n?n farkl? ki?ilere sat?lmas? s�z konusu de?ildir.

?Sat?n ald???n?z Gmail hesaplar? onayl? oldu?u i�in g�venli bir kullan?m sunar. Herhangi bir ?ekilde kulland???n?z alan �zerinde sorun ya?amadan g�venli bir ?ekilde Gmail hesaplar?n?z? aktif olarak kullanabilirsiniz.

?Hem ki?iler olarak sosyal medya platformlar? i�in hem de i?letme hesaplar?n?zda kullanabilmek i�in Gmail hesaplar?n? sat?n alabilirsiniz.

?Sat?n ald???z Gmail hesaplar?n?z ile Youtube ve Play Store uygulamalar?nda yorum ve be?eni yapabilirsiniz. ?sterseniz bir adet Gmail hesab? isterseniz de ihtiyac?n?za y�nelik olarak sistemde y�kl� olan Gmail hesaplar?n? sat?n alabilirsiniz.

???letmenizin Google �zerinden daha iyi g�r�nmesini sa?layacak olan i?letmeler i�in g�venli Gmail sat??? sayesinde kurumsall??a bir ad?m daha yakla?abilirsiniz. ?OS veya Kurtarmal? Gmail hesaplar? da yine sat?n al?rken ihtiya�lar?n?z do?rultusunda de?erlendirebilece?iniz se�eneklerdendir.�

Bu haber 359 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum