??letmeler ?çin Güvenli Gmail Sat???

??letmeler ?çin Güvenli Gmail Sat???
24 Aralık 2021 - 17:13

??letmeler ?çin Güvenli Gmail Sat??? hizmeti sayesinde 7/24 otomatik olarak hesap al??veri?i yapabilirsiniz. Sat?n alma i?leminizin sonras?nda alm?? oldu?unuz tüm hesaplar ile ilgili detayl? bilgileri an?nda XLSX olarak inceleme f?rsat?na da sahip olabilirsiniz. Sadece sizlere özel olarak olu?turulan sat?n alma i?lemini tamamlayarak yüklenen Gmail hesaplar? sayesinde istedi?iniz tüm platformlar üyelik için hesaplar?n?z? aktive edebilirsiniz. Sosyal medya platformlar? için gerekli olan Gmail hesaplar?n? güvenli bir ?ekilde sat?n alabilir ve an?nda kullanmaya ba?layabilirsiniz.

Gmail Hesab? Sat?n Almak Ne ??e Yar?yor?

?Gmail hesab? sat?n alarak Google Map üzerinden yorum sat??? yapabilme ?ans?na sahip olabilirsiniz.

?Google Play üzerinden uygulamalar? ve aplikasyonlar? indirerek yorum yapabilir veya puan verebilirsiniz.

?Sosyal medya platformlar?na h?zl? üyelik için vakit kaybetmeden sat?n ald???n?z Gmail hesaplar?n? kullanabilirsiniz.

??nstagram üzerinden yeni hesap olu?turmak için Gmail onayl? olarak güvenli hesap olu?turabilirsiniz.

?Sat?n alma i?lemi ile sahip oldu?unuz tüm Gmail hesaplar? sadece size özel olmakla birlikte farkl? bir kullan?c? ile kesinlikle payla??lmamaktad?r. Bunun için mail onay? gerektiren her platform için sat?n ald???n?z güvenli ve onayl? Gmail hesaplar?n? istedi?iniz yerde kullanabilirsiniz.

Gmail Hesab? Sat?n Al

Gmail hesab? sat?n al hizmeti ihtiyac?n?z olan hesap say?s? kadar özel paketler ile sizlere sunulmaktad?r. Kaç adet Gmail hesab?na ihtiyac?n?z var ise hemen paket seçimi yaparak dakikalar içerisinde onayl? ve gerçek Gmail hesaplar?na sahip olabilirsiniz.

Sat?n alm?? oldu?unuz Gmail hesaplar? ile ilgili kullan?m s?ras?nda kesinlikle bir sorun ya?amas?n?z. Özel olarak her Gmail hesab? farkl? bir IP ve user-agent üzerinden olu?turuldu?u için de hesab?n?z güvenlidir. Kapanma riski olmayan Gmail hesaplar?n? kullan?rken sürekli olarak farkl? konumlardan giri? yapmad???n?z sürece bir sorun ya?amazs?n?z.

Sat?n alma i?leminiz ödemenizi yapar yapmaz gerçekle?mektedir. Talep etti?iniz Gmail hesaplar? giri? bilgilerinizin tan?mlanmas? ile birlikte sistem taraf?ndan profilinize dakikalar içerisinde yüklemektedir. Sat?n alma i?leminizden sonra Gmail hesaplar?n?n yüklenmesi için sizlerden herhangi bir ?ekilde onay istenmemektedir.

??letmeler için güvenli Gmail hesab? sat??? ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de hesaplar?n farkl? ki?ilere de sat?l?p sat?lmayaca??d?r. Kesinlikle Gmail hesab? sat?n alma i?leminiz s?ras?nda sizlere gönderilen hesaplar bir ba?kas?na sat?lmamaktad?r. Bu aç?dan güvenli bir al??veri? yapt???n?z? belirtmekte fayda vard?r. Çünkü Gmail hesab? sat?n al i?leminiz gerçekle?tikten ve hesaplar profilinize yüklendikten sonra ana sistem üzerinden yüklenen Gmail hesaplar? otomatik olarak silinmektedir.

??letmeler için güvenli Gmail hesab? sat??? hizmetini diledi?iniz zaman kullanabilirsiniz. Sat?n alma i?lemini gerçekle?tirmek için belirli bir saat s?n?rlamas? yoktur. Ödemenizin onaylanmas?n?n ard?ndan birkaç dakika içerisinde sat?n ald???n?z Gmail hesaplar? an?nda profilinize aktar?lmaktad?r. Ayr?ca detayl? bilgileri ile birlikte gönderilen Gmail hesaplar?n? dilerseniz tek tek de inceleyebilirsiniz.

Gmail hesab? sat?n alma i?lemi ile sahip olaca??n?z tüm hesaplar sadece size özel olarak olu?turulan ve kapanma riski hiç olmayan güvenli hesaplard?r. Bunun için olu?turaca??n?z Google ve di?er sosyal medya hesaplar? için güvenle Gmail hesaplar?n? kullanabilirsiniz.

Sat?n Al?nan Gmail Hesaplar? ?le ?lgili Bilinmesi Gerekenler

?Sat?n alm?? oldu?unuz Gmail hesab?n?n say?s? fark etmeksizin tüm hesap bilgileri detayl? ?ekilde panelinize yans?t?lmaktad?r.

?Tüm Gmail hesaplar? ile Proxy ile aç?ld??? için yüksek güvenliklidir.

?Her biri farkl? bir IP adresi üzerinden özel olarak olu?turulmu?tur. Ayn? hesap kesinlikle farkl? ki?ilere sat?lmamaktad?r. Tüm Gmail hesaplar? sat?n al?nd??? takdirde sistem üzerinden kal?c? olarak silinmektedir. Bunun için de ayn? Gmail hesab?n?n farkl? ki?ilere sat?lmas? söz konusu de?ildir.

?Sat?n ald???n?z Gmail hesaplar? onayl? oldu?u için güvenli bir kullan?m sunar. Herhangi bir ?ekilde kulland???n?z alan üzerinde sorun ya?amadan güvenli bir ?ekilde Gmail hesaplar?n?z? aktif olarak kullanabilirsiniz.

?Hem ki?iler olarak sosyal medya platformlar? için hem de i?letme hesaplar?n?zda kullanabilmek için Gmail hesaplar?n? sat?n alabilirsiniz.

?Sat?n ald???z Gmail hesaplar?n?z ile Youtube ve Play Store uygulamalar?nda yorum ve be?eni yapabilirsiniz. ?sterseniz bir adet Gmail hesab? isterseniz de ihtiyac?n?za yönelik olarak sistemde yüklü olan Gmail hesaplar?n? sat?n alabilirsiniz.

???letmenizin Google üzerinden daha iyi görünmesini sa?layacak olan i?letmeler için güvenli Gmail sat??? sayesinde kurumsall??a bir ad?m daha yakla?abilirsiniz. ?OS veya Kurtarmal? Gmail hesaplar? da yine sat?n al?rken ihtiyaçlar?n?z do?rultusunda de?erlendirebilece?iniz seçeneklerdendir. 

Bu haber 159 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum