Huawei, yeni nesil MateBook D16 ile geleneksel masaüstü bilgisayarlara meydan okuyor

Son iki y?ld?r ço?umuz evde bir ofis alan? düzenleme, çal??ma al??kanl?klar?m?z? ve günlük rutinlerimizi tamamen de?i?tirme göreviyle kar?? kar??yayd?k. Evden çal??man?n birçok faydas? olmas?na ra?men, ofiste sahip oldu?umuzdan daha dü?ük ve yetersiz teknik ekipman, uzaktan çal??anlar aras?nda yayg?n bir sorun olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, Ak?ll? Ofis cihazlar? endüstrisi büyümeye devam ederken, Huawei yeni cihazlar? ile bu sorunlara kal?c? çözümler üretiyor.

Huawei, yeni nesil MateBook D16 ile geleneksel masaüstü bilgisayarlara meydan okuyor
07 Haziran 2022 - 15:27
Birkaç ay boyunca evden çal??t?ktan sonra, k?s?tlamalar hafiflemeye ba?lay?nca birçok ?irket hibrit düzenlemeyi uygulamaya karar verdi ve yaln?zca birkaç i?yeri tamamen ofislerden çal??maya geri dönmeyi seçti. Bununla birlikte, teknik düzenlemelerin yüksek puan ald??? bir dizi faktörden kaynaklanan uzaktan çal??mak hala insanlar?n endi?e duydu?u bir yöntem. Evlerimiz, ailemizle birlikte dinlenebilece?imiz ve kaliteli zaman geçirebilece?imiz özel bir alan? yans?tacak ?ekilde tasarland?. Bu nedenle, evden çal??ma konusundaki endi?elerimizin zay?f internet ba?lant?s?, yetersiz teknoloji ve yaz?l?m etraf?nda ?ekillenmesine ?a?mamal? ve tüm bunlar tüm hayat? olumsuz etkiliyor. Ancak Huawei'de, bu sorunlar? nas?l adapte edebilece?imize, bu sorunlar? nas?l yönetebilece?imize ve i?e yarayan çözümler yaratmak için yenilikçi dü?üncemizi nas?l uygulayabilece?imize odaklanmay? tercih ediyoruz.


Buldu?umuz ?ey, uzaktan çal??may? kolayla?t?racak çözümler ararken geleneksel "masaüstü kurulumuna" meydan okumam?z gerekti?iydi. Evimiz, masalar?m?zdan neredeyse hiç kalkmadan monitörümüze bakt???m?z bir ofise dönü?türülmemeli. Bizi s?n?rlayacak de?il, motive edecek ve ilham verecek teknolojiye ihtiyac?m?z var. Yeni Huawei çözümleriyle, çal??ma ?eklimizde devrim yaratmaya yard?mc? olmaya ve elimizden gelenin en iyisini sunabilece?imiz yeni bir i? yeri sunmaya haz?r?z.

 
Sonsuz yenilik aray???ndaki Huawei dizüstü bilgisayarlar

Ar-Ge'den ürünlerin fiili üretimine kadar teknolojinin geli?iminin her yönüyle ilgili zengin geçmi?inden ve bilgisinden yararlanan Huawei, 2016 y?l?nda ilk MateBook dizüstü bilgisayar?n? tan?tt? ve k?sa süre sonra üç seri daha do?du: MateBook D, MateBook E, ve MateBook X. Huawei'nin dizüstü bilgisayar sektörüne getirdi?i yenilikler, örne?in HUAWEI FullView ekran? olmak üzere, say?s?z özellikte bulunabilir.

 
Dizüstü bilgisayar tasar?m?ndaki yenilikler

Çal??anlar ofisteyken, birçok görevi ayn? anda yönetmeyi kolayla?t?ran ve geni? çal??ma alan? sa?layan geni? bir monitöre sahip olmaya al??k?nlar. Evde, ço?umuzun masada monitör eklemek için yeterli alan? yok veya sadece ek bir cihaza yat?r?m yapmak istemiyoruz. Bununla birlikte, ço?umuz haftan?n baz? günlerinde veya ço?u gününde evden çal??maya devam edece?inden, geleneksel bir masaüstü kurulumundan ziyade daha büyük ekranl? bir dizüstü bilgisayara geçmek mant?kl? gelebilir. Tüketiciler aras?nda ortaya ç?kan bu yeni ihtiyac? fark eden Huawei, 16 inç FullView ekrana sahip yeni bir ürün gam? haz?rlad?.

 
Huawei, ak?ll? telefon ve tablet geli?tirme konusundaki tecrübesi ve teknik uzmanl??? ile dizüstü bilgisayarlar için tam ekran tasar?mlar?nda lider haline geldi. Yaln?zca üç ince çerçeveli ekranlarla dolu bir sektörde Huawei, dört taraf? da ince çerçevelere sahip ekranlarla ç?tay? yükseltiyor. Bu tasar?m o zamandan beri MateBook DNA's?n?n bir parças? haline geldi ve MateBook'lar?n rakip cihazlara göre sahip oldu?u en önemli avantajlardan biri oldu.

 
Kar??n?zda MateBook D16: 16 inç geni? ekrana sahip yüksek performansl? hafif dizüstü bilgisayar

MateBook ailesine en son eklenen, 12. Nesil Intel Core i?lemci taraf?ndan desteklenen 16 inç HUAWEI MateBook D 16'd?r. HUAWEI MateBook D16'n?n piyasaya sürülmesi ayn? zamanda MateBook ailesini geni? ekran, yüksek performansl? yeni üye olarak daha da zenginle?tirirken, markayla e? anlaml? hale gelen estetik, yenilik ve ak?ll? deneyimleri bünyesinde bar?nd?ran serinin imza ö?elerini ta??yor.

 

HUAWEI MateBook D16, MateBook D Serisinin ince çerçeve tasar?m?n? devral?yor. Bu, ekranda daha geni? bir çal??ma alan? sa?layarak kullan?c?lar?n daha büyük ve daha uzun bir ekran alan?yla tablolar?, verileri ve belgeleri daha kolay görüntülemesine olanak tan?yor. Huawei, di?er üreticilerin tipik olarak yaln?zca 15,6 inçlik ekran yerle?tirebildi?i bir kasaya 16 inçlik büyük bir ekran yerle?tirmeyi ba?ard?. Bu da ekran?n görünür alan?n? geni?letirken gövdenin küçük kalmas?n? sa?l?yor. 12. Nesil Intel i?lemciden gücünü alan MateBook D16, Huawei MateBook serisinde ilk kez yer verilen numerik tu? tak?m? ve 1080p AI kamera gibi önemli özelliklere de sahip.

 
Daha esnek çal??ma modellerine geçerken, evin bir ölçüde yeni ofisimiz olaca?? gerçe?ine al??mam?z gerekiyor. Evdeki çal??ma alan?m?z? tam üretkenli?imizi ve odaklanmam?z? kolayla?t?racak ama ayn? zamanda ya?am alan?m?z? k?s?tlamayacak ?ekilde düzenlemek bizim görevimiz. Neyse ki teknoloji, geleneksel ofis düzeninin yerini ba?ar?yla alan yenilikçi cihazlarla yard?m?m?za ko?arken, ayn? zamanda bize nerede çal??may? seçti?imiz konusunda daha fazla esneklik vererek yarat?c?l?k için geni? alan b?rak?yor.

 
Yeni HUAWEI MateBook D16, 23 Haziran 2022'de piyasaya sürülecek.
Bu haber 203 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum