Huawei, yeni nesil MateBook D16 ile geleneksel masa�st� bilgisayarlara meydan okuyor

Son iki y?ld?r �o?umuz evde bir ofis alan? d�zenleme, �al??ma al??kanl?klar?m?z? ve g�nl�k rutinlerimizi tamamen de?i?tirme g�reviyle kar?? kar??yayd?k. Evden �al??man?n bir�ok faydas? olmas?na ra?men, ofiste sahip oldu?umuzdan daha d�?�k ve yetersiz teknik ekipman, uzaktan �al??anlar aras?nda yayg?n bir sorun olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, Ak?ll? Ofis cihazlar? end�strisi b�y�meye devam ederken, Huawei yeni cihazlar? ile bu sorunlara kal?c? ��z�mler �retiyor.

Huawei, yeni nesil MateBook D16 ile geleneksel masast bilgisayarlara meydan okuyor
07 Haziran 2022 - 15:27
Birka� ay boyunca evden �al??t?ktan sonra, k?s?tlamalar hafiflemeye ba?lay?nca bir�ok ?irket hibrit d�zenlemeyi uygulamaya karar verdi ve yaln?zca birka� i?yeri tamamen ofislerden �al??maya geri d�nmeyi se�ti. Bununla birlikte, teknik d�zenlemelerin y�ksek puan ald??? bir dizi fakt�rden kaynaklanan uzaktan �al??mak hala insanlar?n endi?e duydu?u bir y�ntem. Evlerimiz, ailemizle birlikte dinlenebilece?imiz ve kaliteli zaman ge�irebilece?imiz �zel bir alan? yans?tacak ?ekilde tasarland?. Bu nedenle, evden �al??ma konusundaki endi?elerimizin zay?f internet ba?lant?s?, yetersiz teknoloji ve yaz?l?m etraf?nda ?ekillenmesine ?a?mamal? ve t�m bunlar t�m hayat? olumsuz etkiliyor. Ancak Huawei'de, bu sorunlar? nas?l adapte edebilece?imize, bu sorunlar? nas?l y�netebilece?imize ve i?e yarayan ��z�mler yaratmak i�in yenilik�i d�?�ncemizi nas?l uygulayabilece?imize odaklanmay? tercih ediyoruz.


Buldu?umuz ?ey, uzaktan �al??may? kolayla?t?racak ��z�mler ararken geleneksel "masa�st� kurulumuna" meydan okumam?z gerekti?iydi. Evimiz, masalar?m?zdan neredeyse hi� kalkmadan monit�r�m�ze bakt???m?z bir ofise d�n�?t�r�lmemeli. Bizi s?n?rlayacak de?il, motive edecek ve ilham verecek teknolojiye ihtiyac?m?z var. Yeni Huawei ��z�mleriyle, �al??ma ?eklimizde devrim yaratmaya yard?mc? olmaya ve elimizden gelenin en iyisini sunabilece?imiz yeni bir i? yeri sunmaya haz?r?z.


Sonsuz yenilik aray???ndaki Huawei diz�st� bilgisayarlar

Ar-Ge'den �r�nlerin fiili �retimine kadar teknolojinin geli?iminin her y�n�yle ilgili zengin ge�mi?inden ve bilgisinden yararlanan Huawei, 2016 y?l?nda ilk MateBook diz�st� bilgisayar?n? tan?tt? ve k?sa s�re sonra �� seri daha do?du: MateBook D, MateBook E, ve MateBook X. Huawei'nin diz�st� bilgisayar sekt�r�ne getirdi?i yenilikler, �rne?in HUAWEI FullView ekran? olmak �zere, say?s?z �zellikte bulunabilir.


Diz�st� bilgisayar tasar?m?ndaki yenilikler

�al??anlar ofisteyken, bir�ok g�revi ayn? anda y�netmeyi kolayla?t?ran ve geni? �al??ma alan? sa?layan geni? bir monit�re sahip olmaya al??k?nlar. Evde, �o?umuzun masada monit�r eklemek i�in yeterli alan? yok veya sadece ek bir cihaza yat?r?m yapmak istemiyoruz. Bununla birlikte, �o?umuz haftan?n baz? g�nlerinde veya �o?u g�n�nde evden �al??maya devam edece?inden, geleneksel bir masa�st� kurulumundan ziyade daha b�y�k ekranl? bir diz�st� bilgisayara ge�mek mant?kl? gelebilir. T�keticiler aras?nda ortaya �?kan bu yeni ihtiyac? fark eden Huawei, 16 in� FullView ekrana sahip yeni bir �r�n gam? haz?rlad?.


Huawei, ak?ll? telefon ve tablet geli?tirme konusundaki tecr�besi ve teknik uzmanl??? ile diz�st� bilgisayarlar i�in tam ekran tasar?mlar?nda lider haline geldi. Yaln?zca �� ince �er�eveli ekranlarla dolu bir sekt�rde Huawei, d�rt taraf? da ince �er�evelere sahip ekranlarla �?tay? y�kseltiyor. Bu tasar?m o zamandan beri MateBook DNA's?n?n bir par�as? haline geldi ve MateBook'lar?n rakip cihazlara g�re sahip oldu?u en �nemli avantajlardan biri oldu.


Kar??n?zda MateBook D16: 16 in� geni? ekrana sahip y�ksek performansl? hafif diz�st� bilgisayar

MateBook ailesine en son eklenen, 12. Nesil Intel Core i?lemci taraf?ndan desteklenen 16 in� HUAWEI MateBook D 16'd?r. HUAWEI MateBook D16'n?n piyasaya s�r�lmesi ayn? zamanda MateBook ailesini geni? ekran, y�ksek performansl? yeni �ye olarak daha da zenginle?tirirken, markayla e? anlaml? hale gelen estetik, yenilik ve ak?ll? deneyimleri b�nyesinde bar?nd?ran serinin imza �?elerini ta??yor.HUAWEI MateBook D16, MateBook D Serisinin ince �er�eve tasar?m?n? devral?yor. Bu, ekranda daha geni? bir �al??ma alan? sa?layarak kullan?c?lar?n daha b�y�k ve daha uzun bir ekran alan?yla tablolar?, verileri ve belgeleri daha kolay g�r�nt�lemesine olanak tan?yor. Huawei, di?er �reticilerin tipik olarak yaln?zca 15,6 in�lik ekran yerle?tirebildi?i bir kasaya 16 in�lik b�y�k bir ekran yerle?tirmeyi ba?ard?. Bu da ekran?n g�r�n�r alan?n? geni?letirken g�vdenin k���k kalmas?n? sa?l?yor. 12. Nesil Intel i?lemciden g�c�n� alan MateBook D16, Huawei MateBook serisinde ilk kez yer verilen numerik tu? tak?m? ve 1080p AI kamera gibi �nemli �zelliklere de sahip.


Daha esnek �al??ma modellerine ge�erken, evin bir �l��de yeni ofisimiz olaca?? ger�e?ine al??mam?z gerekiyor. Evdeki �al??ma alan?m?z? tam �retkenli?imizi ve odaklanmam?z? kolayla?t?racak ama ayn? zamanda ya?am alan?m?z? k?s?tlamayacak ?ekilde d�zenlemek bizim g�revimiz. Neyse ki teknoloji, geleneksel ofis d�zeninin yerini ba?ar?yla alan yenilik�i cihazlarla yard?m?m?za ko?arken, ayn? zamanda bize nerede �al??may? se�ti?imiz konusunda daha fazla esneklik vererek yarat?c?l?k i�in geni? alan b?rak?yor.


Yeni HUAWEI MateBook D16, 23 Haziran 2022'de piyasaya s�r�lecek.
Bu haber 382 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum