Filtre Kahve Ka??d? Nas?l Kullan?l?r?

Filtre Kahve Ka??d? Nas?l Kullan?l?r?
25 Temmuz 2022 - 17:38

Hayat?m?z?n neredeyse her an?na ?ahitlik eden bizimle beraber duygular?m?z? payla?an filtre kahveleri evinizde i? yerinizde ya da farkl? mekanlarda kendi ba??n?za demlemeniz mmkn.
Malumunuz filtre kahvelerin genel zelli?i ?tlm? kahve ekirdeklerinin bir filtreden geirilerek szdrlmesi yoluyla elde edilmesidir. Sizlerle makalemizde bu szdrme a?amas?n?n ba? rol olan kahve filtrelerin tarihinden bahsederek onlar? nas?l kullan?l?rsak daha verimli olur gibi sorular?m?z?n cevaplar?n? arayaca??z.
Do?ru filtre kahve demleme iin belirleyici faktrler vard?r. Suyun s?cakl?k seviyesi ime suyu olmas?, kahve ekirdeklerinin ?tlmesi ve ?tlen kahve ekirdeklerinin beklememi? olmas? size keyifli iimler sunacakt?r. Bu anlamda en nemli ltlerden biri de do?ru filtre kahve ka??d? kullanmakt?r.
Filtre Kahve Ka??d?n? Kim ?cat Etti?
Filtre kahve ka??d?n?n icad? 1908 y?l?nda Alman bilim adam? Melitta Bentz taraf?ndan gerekle?mi?tir. Melitta Bentz birok insan gibi kahve imeyi ok seven biri. Fakat kahve ierken kahve tortular?n?n barda??nda dola?mas?ndan olduka rahats?zd?r. Sonras?nda bu duruma bir zm aray???na girer.
Bir gn mutfa?a girer ve eline pirinten yap?lm?? bir tencere al?r. Bu tencereye uzun bir sre bakt?ktan sonra tencerenin alt?n? delmeye karar verir. Daha sonra tencerenin ierisine bir ka??t yerle?tirir. Kahve ekirdeklerini al?r tencerenin ierisine ilave eder. Son olarak tencerenin alt?na barda??n? koyar ve s?cak suyu tencerenin zerinde gezdirmeye ba?lar. Szlen kahvenin barda??na dolmas?n? izler i?lemin sonunda tortular?n tenceredeki ka??tta kald???n? fark eder ve kahvesinden bir yudum al?r sonu inan?lmazd?r
Melitta Bentz kahvesini yudumlad???nda kahvenin hem ok ac? olmad???n? hem de irili ufakl? tortular?n kendisini rahats?z etmedi?ini fark ederek bu lezzetli kahve formln dnyayla payla?mak ister.
??te bu sreten sonra kahve filtreleri dnya zerinde bir poplerli?e sahip olmu?tur. 1950 civarlar?nda hayat?n? kaybetmesine ra?men bu alanda kurmu? oldu?u ?irketi hala ayaktad?r.
Filtre Kahve Ka??d?n?n Trleri Nelerdir?
Filtre ka??d?n?n belirli trleri vard?r. Bu trler kahvenin demleme a?amas?yla do?rudan ilgilidir. E?er bir kahve makinesi kullan?c?ysan?z makine kullan?m k?lavuzundaki bilgiler do?rultusunda bir filtre kahve almal?s?n?z. Ancak genel anlamda filtre kahve trleri iki gruba ayr?lmaktad?r:
  • 2 numara filtre kahve ka??d?
  • 4 numara filtre kahve ka??d?
Bundan dolay? sizlerde ihtiya duydu?unuz filtre kahve ka??d? al?rken bu llere dikkat etmelisiniz. Ka??d?n kullan?m?nda maksimum verim alarak lezzetli kahveler demleyebilmeniz bu ka??tlar?n verimli kullan?m?na ba?l?d?r.
Filtre Kahve Ka??d? Kullan?rken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Filtre kahve ka??tlar?n?n belli llerde sat?ld???ndan bahsetmi?tik. Sizlerde kulland???n?z kahve demliklerine ya da kahve makinelerine gre filtre ka??d? almal?s?n?z. Bu sreten sonra ise kahve demleme a?amas?nda ba?ar?l? sonular elde etmek iin baz? yntem ve tekniklere dikkat etmelisiniz.
  • Demleme a?amas?nda ilk dikkat etmeniz gereken ?ey; ?tlm? filtre kahvenizi filtreye koymadan nce filtre ka??d?n?z? s?cak su kullanarak ?slatman?z gerekmektedir.
Bu sayede ?tlm? kahve ekirdeklerini szen filtrenizin tad? kahvenize gemeyecek ve kahvenizin tad?n? etkilemeyecektir.

Filtreler kahve ekirdeklerinin ve kahve tortular?n?n demli?e giri?ini engeller ve size lezzetli iimler sunar.
  • Di?er dikkat etmeniz gereken durum ise sat?n ald???n?z filtrenin kulland???n?z demli?e uygun olmas?d?r. Bu sayede olas? olumsuz durumlar?n nne geerek verimli demlemeler yapabilirsiniz.
Kahve demleme i?leminde kulland???n?z demli?in zerine filtre ka??d?n? koyduktan sonra filtreyi ?slatman?z gerekti?inden bahsetmi?tik. Bu a?amada ise kulland???n?z demli?e uygun olan kahve filtresi alman?z lezzetli ve aromal? kahveler iebilmeniz iin son derece nemli bir durum.
?imdi de gelelim hangi marka filtre kullan?rsak ba?ar?l? sonular elde edebiliriz sorusunun cevab?na!
Hangi Filtre Kahve Ka??d? Kalitelidir?
Filtre kahve ka??d? sat?n al?rken hangi markalar? alman?z gerekti?i nemli bir husustur. Filtrenin zerinde bulunan bo?luklar kahve yap?m?nda olduka etkilidir. Bu sebepten dolay? piyasada bulunan yzlerce rne bakarken bu kriteri dikkate almal?s?n?z.
Sizlere iki adet nerimiz olacak.
Birincisi ierdi?i bo?luklar sayesinde gayet ba?ar?l? i?ler ?karabilen ve kahve aromas?n? muhafaza ederek sizler keyifli iimler sunabilen Hario marka filtre kahve ka??d?.
Hario marka filtre lezzetli kahveler demlemenize olanak sa?lad??? gibi sa?l?n?z? da d?nen bir marka. Do?al yntemlerle retilerek herhangi bir kimyasal madde iermedi?inden kahvenizi gvenle iebilmenizi sa?lar
?kinci nerimiz Vent Republic okuyucular?n?n da tahmin edece?i zere kahvenin kimyac?s? Chemexin retti?i kahve filtreleri
Chemex kahve filtreleri olduka kaliteli kahvenizdeki aromalar?n notlar?n? hissedebilmenizi sa?layan ve sizlere keyifli iimler sunan bir marka.
Sizlerde bahsetti?imiz kriterlere dikkat ederek filtre kahve ka??d? alarak evinizde harika kahveler demleyebilirsiniz.
Kaynak: https://www.ventrepublic.com/filtre-kahve-kagidi-nasil-kullanilir/

Bu haber 151 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum