E-Dekont Nedir?

E-Dekont Nedir?
24 Ağustos 2022 - 17:26

E-dekont uygulamas?,7/9/1995 tarihli ve 22397 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebli?i ile 08.01.1996 tarihli ve 22577 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebli?i uyar?nca bankalar taraf?ndan k??t ortamda dzenlenen dekontun, elektronik ortamda dzenlenmesi, muhatab?na talebi do?rultusunda elektronik veya ka??t ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulama olarak ifade edilebilir.
Tebli? ile dzenlenen e-dekontlar yeni bir belge tr olarak bilinse de asl?nda dekontlar delil niteli?i ta??yan bir belge trdr. Mali de?ere sahiptirler. Ka??t ortamda yer alan dekont ile ayn? niteliklere sahiptir. Yaln?zca e-dekont ile dekont aras?ndaki fark ise ?u ?ekilde ifade edilebilir; dekont ?slak imza al?nd??? takdirde geerlilik kazan?r ve kurumlara ibraz edilir. E-dekont ise ?slak imza zorunlulu?u yer almadan geerlili?i olarak kurumlara ibraz edilme imkan? vard?r.

E-Dekont Uygulamas?na Sahip Olmak ?in Gerekenler

E-dekont uygulamas?, uygulanmas? zorunlu bir durum de?ildir. Uygulamaya dahil olmak isteyen bankalar iin;
 • A?klanm?? olan usul ve esaslar?n uygun ?ekilde e-dekont dzenlenebilme iin gereken haz?rl?klar?n yap?lm?? olmas? gerekir.
 • Uygulamadan yararlanma ve ba?vuru esaslar? e-dekont uygulamas?na dahil olabilmek iin ba?vuru yap?lmal?d?r.
Bankalar?n e-dekont uygulamas?ndan yararlanmas? iin ilk seenek olarak Kendi bilgi i?lem sistemlerinin Ba?kanl?k sistemlerine entegrasyonu yoluyla ya da Ba?kanl?ktan izin alm?? zel entegratrlerin bilgi i?lem sistemleri arac?l???yla olmak zere iki yntemden birini seerek yararlanmak mmkndr.

Kendi Bilgi ??lem Sistemleri ile E-Dekont Sistemine Dahil Olmak

Uygulamaya Kendi bilgi i?lem sistemlerinin Ba?kanl?k sistemlerine entegrasyonu yoluyla dhil olmak isteyen bankalar?n, Ba?kanl???n ebelge.gib.gov.tr adresinde yay?mlanan E-Dekont Ba?vuru K?lavuzu uygun olarak ba?vuru i?lemlerini yerine getirmeleri zorunludur. Uygulamaya Ba?kanl?ktan izin alm?? zel entegratrlerin bilgi i?lem sistemleri arac?l???yla dhil olmak isteyen bankalar?n yapmas? gereken ise, do?rudan ba?kanl?ktan izin alm?? zel entegratrlerden herhangi birine ba?vurarak bu mkelleflerin ayr?ca ba?kanl??a ba?vuruda bulunmalar? zorunlu bir ?ey de?ildir.
E-dekont uygulamas?ndan Kendi bilgi i?lem sistemlerinin Ba?kanl?k sistemlerine entegrasyonu yoluyla yararlanabilmek iin de ba?kanl??a yap?lan ba?vurular; ba?kanl?k taraf?ndan mkellefe ait olan sistemin yap?s?, i?leyi?i ile bu sistemde elektronik olarak dzenlenen e-dekont rneklerinin, bu tebli?de ve ebelge.gib.gov.tr adresinde yay?nlanm?? olan teknik k?lavuzlarda belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmamas? de?erlendirilir.

zel Entegratr Firmalar Arac?l??? ile E-Dekont Sistemine Dahil Olmak

Ba?kanl?k gerek grmesi halinde ticari faaliyetlerini gsteren i?letmeden tm bunlar?n haricinde ilave olarak teknik bilgi ve belge talebinde bulunabilmesi mmkndr. Ba?kanl?ka yap?lacak olan de?erlendirme sonras?nda ba?vurular? uygun bulunan ve test srelerini ba?ar?l? bir ?ekilde tamamlayan bankalara e-dekont uygulamas?ndan Kendi bilgi i?lem sistemlerinin Ba?kanl?k sistemlerine entegrasyonu yoluyla yararlanmas?na ili?kin olarak izin verilir.
Ard?ndan de?erlendirme a?amas?nda eksiklikleri tespit edilen bankalara, sz konusu eksiklikleri gidermeleri iin en ok bir y?l sre verilir. Bu sre ierisinde eksikliklerini gidemeyenlerin ba?vurular? reddedilir. Ba?vurular? reddedilen bankalar?n reddi izleyen 3 ay ierisinde yapacaklar? ba?vurular kabul edilmez. Bu durum, Ba?kanl?ktan izin alm?? zel entegratrlerin bilgi i?lem sistemleri arac?l???yla e-dekont uygulamas?ndan yararlan?lmas?na engel te?kil etmez. EDM bili?im olarak E-Dekont sistemine gei? srecinde siz m?terilerimize yol gsterici bir girizgah ile yard?mc? olarak h?zl? ve etkili e-dekont portal?m?z? kullan?m?n?za sunuyor olaca??z.

E-Dekontta Hangi Bilgiler Bulunmal?d?r?

ncelikle ka??t ortam?nda yer alan dekontta bulunmas? zorunlu olan bilgiler ile elektronik ortamda yer almas? gereken bilgiler ayn?d?r. E-dekontta yer alan bilgiler kare kod ya da barkod ile bulunmas? zorunludur. Ba?kanl???n ihtiyalar?na ve iste?ine ba?l? olarak farkl? bilgilerinde e-dekontta bulunmas? zorunludur. Bunun iin de gereken sre en az 3 ay olarak belirlenmi?tir.
E-Dekont sisteminin gnmzde bize en yak?n olarak mobil veya internet bankac?l???ndan yapt???m?z demeler ile grnmektedir. rne?in banka havalesi yntemi ile mobil bankac?l?ktan veya internet bankac?l???ndan bir sat?c?ya deme i?lemi gerekle?tirdi?iniz zaman i?lemin sonras?nda kar??m?za direkt olarak bir dekont beliriyor olacakt?r. Bu dekont elektronik ortamlarda haz?rlanm?? oldu?u iin konuya rnek te?kil ediyor olacakt?r. Genel itibari ile e-dekont zerinde bulunmas? gereken bilgiler ?u ?ekildedir;
 • Gndericinin ad?
 • Gndericinin adresi
 • Gndericinin m?teri numaras?
 • Al?c?n?n ad? ve adresi
 • demenin temelini olu?turan deme tutar?
 • demenin hangi hesaptan ekildi?i
 • demenin hangi hesaba yap?ld???
 • Gerekli banka bilgileri
 • demenin a?klamas?
 • demenin tr
 • ??lem tarihi ve saati
 • Bankan?n vergi numaras?
 • Bankan?n vergi dairesi
E-dekont zerinde bulunmas? gereken bilgiler aras?nda yer almaktad?r.

E-Dekont Avantajlar? Nelerdir?

 • Ortaya ?kan maliyetleri en az seviyeye indirir.
 • al??anlardaki operasyonel i? gc ortadan kalkarak verimli bir alan yarat?l?r.
 • Ka??tlar yerine elektronik ortama gemekle birlikte do?aya byk bir destek sa?lan?r.
 • An?nda ve gvenilir ?ekilde fatura ak??? sa?lan?r.
 • Gvenilir saklama alan? ve online eri?im imkan? sa?lar.
 • Tm m?teri ve i? ortaklar? iin imaj ykselmesini sa?lar.
 • H?zl? mutabakat ve nakit ak??? sa?lar.
 • Elektronik i ve d?? denetim iin uygun olan alt yap?n?n olu?mas?n? sa?lar.
 • Uluslararas? standartlara uyum imkan? sa?lar.
E-Dekont, E-Kasa veya di?er elektronik uygulamalara gei? sa?land???nda firma a?s?ndan bir imaj ykselmesi olmaktad?r. Elektronik sistemlere tam anlam?yla gei? yapan bir ticari i?letme i? evresine kurumsal bir izlenim vermektedir. Byle bir durumda da m?teri evresine gven ortam? sa?lanmaktad?r.
E-Dekont sisteminin en byk avantaj? ise baz? muhasebe bazl? problemlerin nne gemektedir. E-Dekont sistemi ile entegre bir ?ekilde al??an muhasebe sistemlerinin baz?lar? e-dekontlar olu?turulduka direkt olarak yevmiye kay?tlar? olu?turaca??ndan dolay? cari hesap takipleri s?ras?nda ticari i?letme byk sorunlar ya?amayacakt?r.

Bu haber 73 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum