DO?U?TAN ???TME KAYBI KOKLEAR ?MPLANT ?LE ÇÖZÜMSÜZ DE??L

Do?u?tan ileri derece i?itme kay?pl? 3 ya??ndaki Atlas Deniz’in annesi Gizem Göko?lu, koklear implant sonras? o?lunun seslere an?nda tepki vermeye ba?lad???n? söyleyerek, “Art?k her sesi duyabiliyor. Ço?u zaman implantl? oldu?unu bile unutuyoruz” dedi. Duymaya ba?lamas? ile Atlas Deniz’in konu?maya da ba?lad???n? anlatan Göko?lu, “Harf sesi ç?karmas? bile bizim için çok önemliyken, art?k o?lumuz konu?uyor. Ya?ad???m?z zor anlar geride kald?, onun sesi dünyan?n en güzel melodisine dönü?tü” diye konu?tu.

DO?U?TAN ???TME KAYBI KOKLEAR ?MPLANT ?LE ÇÖZÜMSÜZ DE??L
08 Haziran 2022 - 11:23

Atlas Deniz’in yolculu?u do?u?tan i?itme kay?pl? tüm çocuklara umut oldu. Çözüm odakl? yakla??mlar?n i?itme kay?pl?lar?n hayat?n? tamamen normalle?tirdi?i, bir kez daha gözler önüne serildi. ?leri derece i?itme kay?pl? do?an ve ?u an ya??tlar? gibi konu?up, ku? seslerini dahi duyan Atlas Deniz’in umuda aç?lan yolculu?unu, Annesi Gizem Göko?lu anlatt?. Göko?lu, ?u an 3 ya??ndaki Atlas Deniz’in koklear implant ameliyat? öncesi ve sonras? ya?ad?klar?n? payla?t?. 

Atlas Deniz’e 40 günlükken çok ileri derece i?itme kayb? te?hisi kondu?unu belirterek, hikayelerini anlatmaya ba?layan Göko?lu, “O gün i?itme cihaz? ald?k ve tak?nca sesleri az da olsa duydu?unu anlad?k. O?lumuz nas?l daha iyi duyar diyerek ara?t?rmalara ba?lad?k. Bizim hikayemizde imkâns?z olmayacakt?, umut vard? ve biz mucizeyi birlikte gerçekle?tirecektik” dedi. 
 

“Atlas Deniz bol sesli dünyas?na ‘Merhaba’ dedi”

Yurt içi yurt d???ndan makaleler okuduklar?n?, videolar izlediklerini anlatan Göko?lu, ?unlar? söyledi; “Doktorlarla, koklear implant firmalar?n?n yetkilileriyle, kullan?c?lar ile görü?meler yapt?k. Uzun ara?t?rmalar sonucunda Cochlear markas?na karar verdik. Özellikle küçük ya? grubu için ses i?lemcisinin özellikleri, kullan?m rahatl???, i?lemcinin ve kablolar?n dayan?kl?l???, aksesuarlar?n?n çe?itlili?i, (ses i?lemcisini su geçirmez hale getiren Aqua+, 

sesi kayna??ndan direkt olarak ses i?lemcisine aktaran Mini Mikrofon vb.), ileri teknoloji uyumu ve AR-GE çal??malar? tercih sebebimiz oldu. O?lumuz 14 ayl?kken, ikinci do?um günümüz dedi?imiz gün geldi, koklear implant?m?z tak?ld?. Atlas Deniz sesleri duyunca gülümsedi, bol sesli dünyas?na ‘Merhaba’ dedi.”

 

“Koklear implant ile seslere an?nda tepki veriyor”

Atlas Deniz i?itme cihaz? kullan?rken, kulak arkas?na al??t??? için koklear implantta da Nucleus 7 tercih ettiklerini kaydeden Göko?lu, ?öyle devam etti; “?lk günler ses i?lemcisini elimizde görünce heyecanlan?p kafas?n? gösteriyordu ve tak?nca tüm bedeniyle bize gülümsüyordu. Ses i?lemcisini uyuyaca?? zaman bile ç?karmam?z? istemiyor, geceleri de duymak istiyordu. ??itme cihaz? ile ona seslendi?imde belki 4-5 saniye sonra dönüp bak?yorsa ?imdi an?nda dönüp bak?yordu ve anl?yordu. Koklear implant ile durum bamba?ka hale gelmi?ti. Art?k kar??m?zda ayaklar? yere sa?lam basan küçük bir çocuk vard?.” 

 

“Art?k ku?lar?n sesini bile duyuyor, cihaz? oldu?unu dahi unutuyoruz”

Atlas Deniz’in koklear implant sonras? zamanla her sesi duymaya ba?lad???n? belirten Göko?lu, ?unlar? kaydetti; “Bir gün Atlas Deniz’le odas?nda oynarken kap? çald? ve etraf?na bakt? dinledi hemen kap?ya do?ru ko?maya ba?lad?. Gözlerimiz dolu dolu onun ko?mas?n? izledik. Yine bir gün uykusunda d??ar?dan duydu?u ambulans sesine uyand?. Evet art?k Atlas Deniz her sesi duyuyordu. ??itme cihaz? kullan?rken o?luma ‘Ku?lar’ diye ba??rd???mda, cam?n önünden ku?lara bakard? ve o zamanlar içimden ‘Bir gün ku?lar?n sesini duyacaks?n, için c?v?l c?v?l olacak’ derdim i?te ?imdi koklear implant ile o günler gelmi?ti. Art?k ço?u zaman implantl? oldu?unu bile unutuyoruz. Hatta ben kendimizi ?ansl? görüyorum belki koklear implant kullanmasayd?k size ba?ka bir hikaye anlat?rd?k.”

 

“?lk kelimesi ‘Babba’ oldu”

Atlas Deniz’in ilk kelimesinin ise ‘Babba’ oldu?unu söyleyen Göko?lu, sözlerine ?öyle devam etti; “Babba diye kaç kere tekrar etti bilmiyorum. Onun bir kelimesini duymak bizim için hayat?m?z?n en önemli an?yd?. ?çimizde kelebekler uçuyordu, ya?ad???m?z zor anlar geride kal?yordu ve onun sesi dünyan?n en güzel melodisiydi. B?rak?n kelimeyi bir harf ç?k???, ses taklidi bile yüzümüzdeki kocaman gülümsemenin sebebiydi. Ve elbette anne kelimesinin hissettirdi?i duygu kadar insan?n kendini özel hissetti?i az duygu vard?r. Atlas Deniz bana ‘Anne’ demedi ama ben onun ‘Mami?’iyim. Mami?im dedikten sonra o küçük ar?m?n anlataca?? olay?n heyecan?n? yüzünde okumak ve bunu kelimelere dökerek söylemesi, i?te bu benim hayalim dedi?im en özel anlar, mutlulu?um.”

 

“Üzülerek zaman kaybetmeyin, çözüme odaklan?n” 

Göko?lu, ailelerinde i?itme kay?pl? bireyler olanlara da önerilerde bulundu. “Bu süreci kabullenin ve normalle?tirin. Üzülüp zaman kaybetmek yerine çözüme odaklan?n ve dik durun” diyen Göko?lu, önerilerini ?öyle ifade etti; “Biz böyle yapt?k. Etraf?m?za “Koklear implant?yla duyabilen bir çocuk, gözlük kullanmak gibi lens takmak gibi ne fark? var” diyerek anlatt?k. O yüzden i?itme kay?pl? çocu?u olan aileler önce kabullenerek ba?lamal?, çözümleri do?ru ?ekilde aramal?lar. Erken tan? al?nm??sa hemen cihazlanmak gerek, çocuk ne kadar farkl? uyaran al?rsa, koklear implantla o kadar h?zl? geli?ir bu unutulmamal?. D??ar?da cihaz takmak istemeyenler, elalem ne derse desin utan?lacak bir konumuz yok, o çocuklar? çevre seslerinden mahrum etmeyin.”

Bu haber 209 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum