Diyetin vazgeçilmez 11 besini

Her bir besinin günlük beslenmeye ve vücuda farkl? faydas? var. Kivi, sar?msak, biberiye, keten tohumu, yo?urt, mercimek, kabak, bal?k, yulaf, ye?il çay ve su gibi besinlerin ya? yak?m?n? h?zland?rman?n yan? s?ra birçok hastal??a kar?? da ba????kl??? güçlendirdi?ini belirten Anadolu Sa?l?k Merkezi Beslenme ve Diyet Uzman? Ba?ak ?nsel Ayd?n, “Özellikle kilo vermek isteyenler için ideal özelliklere sahip bu besinlerin ne miktarlarda tüketilece?i ki?ilerin ya? ve sa?l?k durumlar?na göre de?i?ebilir. Bu nedenle beslenme ve diyet uzman?na dan???lmas? ve yap?lan kontrollere göre ki?iye özel bir besin program?n?n olu?turulmas? oldukça önemli” aç?klamas?nda bulundu.

Diyetin vazgeçilmez 11 besini
18 Mayıs 2022 - 12:12

Beslenme ve Diyet Uzman? Ba?ak ?nsel Ayd?n, birbirinden farkl? 11 besinin vücuda olan etkilerini ve nas?l tüketilmeleri gerekti?ini anlatt?: 

 

Kivi

?çinde bol miktarda vitamin bulunduran kivideki C vitamini, antioksidan özelli?iyle vücudu korur. Düzenli tüketildi?inde kalp hastal?klar?ndan kanser ve obeziteye kadar birçok sorunda etkili oldu?u da bilimsel olarak kan?tlanm??t?r. En önemli yarar? ise yüksek lif içeri?i sayesinde kab?zl??a kar?? etkili olmas?d?r. Ara ö?ünlerde de tatl? ihtiyac?n? kar??lamak amac?yla 2 adet orta boy kivi tüketilebilir.

 

Sar?msak

?çeri?indeki allilik sülfitler sayesinde ba????kl?k sistemini güçlendiren sar?msak, ayn? zamanda tümör hücresinin ço?almas?n? bask?layan enzimleri uyar?r ve kandaki kolesterol düzeyini azalt?r. Sar?msa??n en iyi bilinen etkisi ise kolesterolü dü?ürmesidir. ?çerisindeki selenyum sayesinde kalbi de koruyor.

 

Keten tohumu

Yüksek lif, omega3, B kompleks vitaminleri ve E vitamini içeren keten tohumu, müsilaj etkisi sayesinde kab?zl??? önlüyor. Dolay?s?yla keten tohumu tüketimi, kilo verme sürecini h?zland?r?r. Göbek ve basen bölgesindeki ya?lar?n k?sa süre içinde yak?lmas?na yard?mc? olur. Ayr?ca birçok hastal???n tedavisinde kullan?lan ?ifal? bir tohumdur. 1 bardak suyun veya 1 kâse yo?urdun içine taze ö?ütülmü? olarak eklenip 30 dakika beklendikten sonra tüketilebilir.

 

Biberiye

G?da ürünlerinin muhafazas? için kullan?lan biberiyenin bilimsel pek çok çal??mada; cilt, akci?er, mide, meme, yumurtal?k, rahim ve kolon kanserleriyle lösemi riskini dü?ürdü?ü gösterilmi?tir. Ba??rsaktaki ya?? emmeden atmas? özelli?iyle zay?flamaya olumlu etkisi olurken, yüksek kolesterolün de dü?mesine yard?mc? olur. Etlerin üzerine serpilerek kullan?labilir. Ayr?ca iki tatl? ka???? çekilmi? biberiye yapra?? demli?e konup, 400 ml suyla 10 dakika bekledikten sonra süzülüp tüketilebilir.

 

Mercimek

?çeri?inde zengin ni?asta ve bitkisel proteinler bar?nd?ran mercimek, potasyum içeri?i sayesinde hipertansiyonu dü?ürür, kalp hastal??? riskini azalt?r. Zengin lif içeri?i sayesinde tok tutar ve kilo kayb?na yard?mc? olur. Yeme?i ve çorbas? yap?labilece?i gibi, ha?lay?p salatalara kat?larak da tüketilebilir.

 

Kabak

Kabak; dü?ük kalorisi, yüksek lif içeri?i ve ba??rsak çal??t?r?c? özelli?i ile zay?flamak isteyenlerin vazgeçemeyece?i bir besindir. Zararl? toksinlerin vücuttan at?lmas?na yard?mc? olur. Zeytinya?l? yeme?i yap?labilir, f?r?nda pi?irilebilir ya da çi? olarak salatalar?n içinde tüketilebilir. Miktar s?n?rlamas? olmadan özgürce yenebilecek bir besindir.

 

Yo?urt

Kalsiyum kayna?? olmas? d???nda probiyotik içeri?i aç?s?ndan da zengindir. Ba??rsak sa?l???n? korur, ya? yak?m?na destek olur, tansiyonu düzenler, ba????kl?k sistemini güçlendirir, di? ve kemik sa?l???n? destekler, kolesterolü dengeler ve tatl? iste?inin önüne geçilmesine yard?mc? olur. Yo?urdun evde mayalan?p, özellikle protein bulunmayan ö?ünlerde yemeklerin yan?nda birer kâse tüketilmesi faydal?d?r. Bu sayede kab?zl?k, ishal, haz?ms?zl?k gibi s?k?nt?lar?n önüne geçmek ve tokluk süresini uzatmak mümkündür.

 

Yulaf

Yulaf lezzetli, haz?rlamas? pratik ve vücudumuzu gün içinde ihtiyaç duyaca?? A vitamini, B1, demir, çinko, folik asit gibi birçok besin maddesine sahip bir besleyicidir. Lif içeri?i oldukça yüksektir. Kolesterol dü?ürücü etkisi vard?r. Ba??rsakta ?i?kinlik yapt??? için uzun süre tok tutucu özelli?e sahiptir. Yo?urda ya da süte katarak lezzetlendirilebilir.

 

Bal?k

Omega3 deposu bal?k, özellikle mevsiminde tüketildi?inde içerdi?i ya? asitleri sayesinde ba????kl?k sisteminin güçlendirilmesine destek olur. Ba????kl?k sistemini korur, zekâ geli?imine fayda sa?lar, kalp sa?l???n? ve kemikleri güçlendirir, hücreleri onar?r, diyabet riskini azalt?r. Bu nedenle özellikle mevsiminde haftada 2 kez tüketilmesi faydal? olur. En ideal pi?irme yöntemi f?r?nlamad?r.

 

Ye?il çay

Antioksidan de?eri sayesinde kanser riskini dü?ürür, vücut direncini yükseltir. Ayr?ca Parkinson ve Alzheimer gibi hastal?klarda da riski dü?ürücü etkisi vard?r. Kalp sa?l???n? korur, ya? hücrelerini harekete geçirerek ya? yak?m?na yard?mc? olur. Hamileler, böbrek ve hipertansiyon hastalar? hariç gönül rahatl??? ile gün içinde ye?il çay? bal, limon veya tarç?n ile tatland?rarak tüketmek mümkün.

 

Su

Düzenli ve yeterli su tüketimi; vücutta birçok sorunun a??lmas?na katk? sa?lad??? gibi sa?l?kl? ve zinde ya?am?n da olmazsa olmaz?. Yeterli tüketilmedi?inde vücut yorgunlu?una, zihinsel fonksiyonlar?n gerilemesine neden olur. Ya? yak?m?nda ve kas yap?m?nda su tüketimi hayati bir göreve sahiptir. Yeti?kin bir ki?i için günlük su ihtiyac? kg ba??na 30 ml olmal?d?r.

Bu haber 258 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum