Cupffee Yenilebilir Bardak Kahveni iš , Barda??n? ye !

Cupffee Yenilebilir Bardak Kahveni iš , Barda??n? ye !
26 May─▒s 2019 - 16:56 - G├╝ncelleme: 21 Temmuz 2022 - 16:57

á

Plastik ve karton bardaklara alternatif tah?ldan hububattan yap?lan yenilebilir ve biyobozunur geri d÷nŘ?ŘmlŘ bardaklar ÷nŘmŘzdeki y?llarda oldukša kullan?m? h?zla artacak . Un, su, kepek, šavdar, yulaf, bu?day kar???m?ndan elde edilen še?itli ÷lšŘ ve kal?plarda bardak ?eklinde išerisinde s?cak ve so?uk išecek bar?nd?rabilen bardaklar ševreye ve do?aya kar?? tam koruma sa?layacak.

á

Do?ada kolay šŘzŘnebilir tamamiyle do?al hububattan yap?lan tek kullan?ml?k ŘrŘnleri ševreye ka??t , plastik , alŘminyum , cam ?i?e gibi ŘrŘnlere mŘkemmel bir alternatif olarak g÷zŘkŘyor. S?f?r at?k olarak ba?lat?laná bu projede šok k?sa bir sŘre išerisinde tŘm Řlkelerde kullan?mda olmas? bekleniliyor.

á

▄rŘnŘn marka sahibi olan Ercan Bilgili ŘrŘnlerini koruma alt?na almak ad?na TŘrk patent ve marka kurumundan tescillerini almay? son h?z?yla šal??malar?na devam etti?ini belirtti. Yap?lan bu ba?vurular?n neticesinde do?rulamak ad?na marka kurumunun resmi internet adresinden kontrol edilebilece?ini ve do?rulanabilirli?ini aš?klad?. Bu markan?n sahibinin kendisi oldu?unu marka kurumunun kendi sitesinden 2022/011254 ba?vuru numaras?yla do?rulu?u kontrol edilebilir.

á

Gimaksan Makineĺde Řretilen bu makineler TŘrkiyenin %100 yerli ve milli projesi olan yenilebilir bardaklar Řretimi ve sat???n? cupffe markas?yla sat?laca??n? duyurdu. Ayr?ca projenin tŘm detaylar? ve ar-ge merkezinde olu?turulan formlar?n k?sa bir zaman sonra dŘzenlenecek olan seminer ile tan?t?m? yap?laca?? bildirildi.

á

á

Bu haber 85 defa okunmu┼čtur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum