Çocu?unuzun yedi?ine de?il, duygular?na odaklan?n

Karbonhidrat, ya? ve ?eker içeren besinleri tüketme iste?i, sadece birkaç yiyecekten olu?an beslenme düzeninde diretme, büyümeye destekçi, sa?l?kl? g?dalar?n ço?unu reddetme… Çocuklardaki seçici yeme problemi, ebeveynlerin korkulu rüyas?. Her ö?ün saatinde ya?anan gerginlik, tüm oda??n çocu?un üzerinde olmas? ve çocu?u yemeye zorlama tutumu, ebeveynleri içinden ç?k?lamaz bir çaresizli?e sürüklüyor. Seçici yeme problemi, kimi çocukta ergenli?e do?ru kendili?inden ortadan kaybolsa da, baz?lar?n?n fiziksel, duygusal ve sosyal geli?imini olumsuz yönde etkileyerek uzun y?llar da sürebiliyor. Psikolog Dr. Feyza Bayraktar, a??r? yemek seçen çocuklar konusunda, ailelere tavsiyelerde bulundu.

Çocu?unuzun yedi?ine de?il, duygular?na odaklan?n
26 Mayıs 2022 - 15:29

Seçici yeme problemi, okul ça?? öncesi dönemde, özellikle 5-6 ya??ndaki çocuklarda görülen en yayg?n yeme problemleri aras?nda yer al?yor. Besin tercihlerini daha çok patates, makarna, pilav, tatl? gibi genelde karbonhidrat, ?eker ve ya? içeri?i yüksek besinlerden kullanan çocuklar?n yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan geli?imsel problemler ya?ayabilece?ini belirten Psikolog Dr. Feyza Bayraktar, kilo veya enerji al?mlar? normal s?n?rlar içerisinde kalsa dahi, a??r? yemek seçen çocuklar?n sa?l?k kontrollerinin düzenli yap?lmas? gerekti?ini söylüyor.  

 

Yemek seçmek, problemin kendisi de?il; var olan problemin sonucudur.

Kontrolcü ebeveynlere, “Her ?eyi kontrol edebilirsiniz; ama ben istemedi?imi yemem” mesaj? ile s?n?r koyan çocuklar, kendi bireysel alan?n? belirleme ihtiyac? ile “Ben buraday?m, benimle ilgilenin. Benim ilgiye ihtiyac?m var” mesaj? ile ebeveynlerinin ilgisini çekmeye çal???yor olabilir. Bunun yan? s?ra, okul de?i?tirmek, arkada?larla ya?an?lan problemler ve akran zorbal???na maruz kalmak gibi kendisini kontrolsüz hissettiren durumlar da, çocu?un yeme davran??? üzerinde büyük rol oynar. 

 

Tüm oda??n?z çocu?un ne yiyip ne yemedi?inde olmas?n!

Ebeveynlerin seçici yeme problemi konusunda endi?elenmesi, hiç de yersiz de?ildir. Özellikle de a??r? yemek seçen çocuklar?n yaln?zca belirli besinleri tüketip di?er besinleri yemeyi reddetmesi, geli?imlerini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu sebeple de, çocu?un sa?l?k kontrollerinin düzenli yap?lmas? ve hekim tavsiyeleri do?rultusunda davran?lmas? oldukça önemlidir. 

Ebeveynlerin oda??n?n çocu?un ne yiyip ne yemedi?inde olmas? ve bu konunun s?k s?k gündemde tutulmas? da, çocu?un kendini bask? alt?nda hissetmesine neden olabilir. Bu süreçte, yaln?zca evde mi yemek seçiyor, okuldaki arkada?lar?yla bir aradayken yeme davran??? farkl?l?k gösteriyor mu, gibi tutumlar?n da de?erlendirilmesi gerekir. Çocu?un yeme davran???n? kapsaml? olarak gözlemlemek, ebeveynlere vermek istedi?i mesaj konusunda yard?mc? olacakt?r.

 

Yemek üzerinden ödül ya da ceza vermeyin 

“Ispana??n? bitirsen, sana çikolata verece?im” vaadi, çocu?un zihninde belirli yiyeceklerin tüketilmesinin bir ödüle ba?lanmas?na sebep olabilir. Böylelikle çocuk, baz? yiyecekleri “ödül” olarak kabul ederken, baz?lar?n? “zorla tüketilen besinler” olarak s?n?fland?racakt?r. Oysa, çocu?un küçük ya?lardan itibaren yiyeceklerin geli?im ve sa?l?k üzerindeki etkileri konusunda bilinçlenmesi, yiyeceklerle daha sa?l?kl? bir ili?ki kurmas?na yard?mc? olacakt?r. Bunun yan? s?ra, bir s?navdan yüksek not ald???nda ya da dü?üp a?lad???nda çocu?u yiyeceklerle ödüllendirmek de, onun hayat? boyunca kendisini her ödüllendirmek ya da teselli etmek istedi?inde yemeye yönelmesine yol açacakt?r. 

 

Çocu?un istemedi?i besini zorla yedirmeye çal??may?n

Ailelerin yapt??? en büyük hatalardan birinin de, çocu?a istemedi?i yiyecekleri zorla yedirmeye çal??mak ya da sadece yedi?i besinlerden olu?an bir ö?ün haz?rlamak oldu?unu belirten Bayraktar, ailelerin bu tutum ile istemeden de olsa, problemin daha uzun sürmesine sebebiyet verdi?ini söylüyor. Bayraktar, “Çocu?a zorla yemek yedirmeye çal??mak, çocuklar?n belirli bir süre açl?k tokluk sinyallerini duymamas?na ve yeme davran??? ile kontrolü elinde tutmay? al??kanl?k haline getirmesine neden olabilir. Bu sebeple, çocuklar? asla zorlamamak gerekir. Önemli olan, çocu?un yemek seçme davran??? ile vermeye çal??t??? mesaj? anlamak ve bu konuda ona destek olmakt?r” aç?klamas?nda bulundu. 

 

Severek tüketti?i besinler ile kar??t?r?p yarat?c? sunumlar haz?rlay?n 

Seçici yeme problemiyle kar?? kar??ya kalan ebeveynlere, çocuklar?n tüketmek istemedi?i yiyecekleri sevdi?i besinler ile kar??t?r?p yarat?c? sunumlar yapmay? öneren Bayraktar, sözlerine ?öyle devam etti: “Bu yöntem ile çocuklar?n sevmedi?i besinleri yava? yava? ve zorlamadan tüketmesi sa?lanabilir. Örne?in; bezelye pilav ile kar??t?r?larak veya p?rasa börek içerisine eklenerek sunulabilir. Çocu?un göz zevkine hitap eden sunumlar da, yemedi?i yiyecekleri tüketmesini kolayla?t?rabilir. Sevdi?i çizgi film kahramanlar?n?n desenlerinin oldu?u tabak, çatal tak?mlar?, gülen yüzlü sandviçler ya da yarat?c? tarifler de, çocuklar?n tüketmedi?i g?dalar konusundaki duvarlar?n? y?kmas?na yard?mc? olacakt?r.”

Ebeveynlerin, seçici yeme problemi olan çocuklar?na kar?? sab?rl? olmas? gerekti?ini belirten Bayraktar, bu konuda mutlaka bir hekim deste?ine ve gerekti?i noktada da psikolojik destek almak için bir uzmana ba?vurulmas? gerekti?inin alt?n? çiziyor. 

Bu haber 150 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum