Bu davran??lar sesi bozuyor!

Ba??rma, a??r? konu?ma, ç??l?k atma, ses taklitleri, spor aktiviteleri s?ras?nda ses suistimali ve sigara kullanma ses bozukluklar?na yol açabiliyor. ?nsanlar?n yakla??k % 7’sinin hayatlar?n?n bir döneminde ses bozuklu?u ya?ad???n? gösterdi?ini kaydeden uzmanlar, ses sisteminin korunmas?nda ses hijyeninin önemini vurguluyor. Uzmanlar ses hijyeni için konu?urken veya performans gösterirken nefes deste?inin do?ru kullan?lmas?n?, s?k ve ?iddetli bo?az temizlemeden uzak durulmas?n?, günde en az iki litre kafeinsiz ve teinsiz s?v? tüketilmesini, bitki çaylar?n?n s?n?rl? tüketilmesini tavsiye ediyor.

Bu davran??lar sesi bozuyor!
21 Nisan 2022 - 13:39

16 Nisan Dünya Ses Günü sesin hayat?m?zdaki önemini ve yerini vurgulamak için 2002 y?l?ndan beri kutlan?yor.

Üsküdar Üniversitesi Sa?l?k Bilimleri Fakültesi Dil ve Konu?ma Terapisi Dr. Ö?retim Üyesi Maral Ye?ilyurt, 16 Nisan Dünya Ses Günü dolay?s?yla yapt??? de?erlendirmede ses bozukluklar? ve ses sa?l???na ili?kin payla??mda bulundu.

Sesin bireyin ya??na uygun olmas? gerekiyor

Dr. Ö?retim Üyesi Maral Ye?ilyurt, sesin perde, ?iddet, rezonans ve kalitesi gibi özelliklerin bir veya birkaç?nda meydana gelen anormallikler ve/veya sesin bireyin ya??na ve cinsiyetine uygun olmamas?n?n ses bozuklu?u olarak tan?mland???n? söyledi.

Ba??rma ve a??r? konu?ma ses bozuklu?una yol açabilir

Ses bozuklu?unun nedeninin yap?sal oldu?u gibi sonradan edinilmi?, psikojenik veya ses sistemini yanl?? kullan?ma ba?l? olabilece?ini de kaydeden Dr. Ö?retim Üyesi Maral Ye?ilyurt, “Ba??rma, a??r? konu?ma, ç??l?k atma, ses taklitleri, spor aktiviteleri s?ras?nda ses suistimali, sigara kullanma kullan?ma ba?l? bozukluklara örnek olarak verilebilir.” dedi. 

?nsanlar?n %7’si ses bozuklu?u ya??yor

Ara?t?rmalar?n insanlar?n yakla??k % 7’sinin hayatlar?n?n bir döneminde ses bozuklu?u ya?ad???n? gösterdi?ini kaydeden Dr. Ye?ilyurt, “Ses  bozuklu?u bireylerin ya?am kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. ?ark? sesi kullan?c?lar?-?ark?c?lar, tiyatro sanatç?lar?, ö?retmenler, din görevlileri, ça?r? merkezi çal??anlar? gibi sesleri ile geçimlerini sa?layan profesyonel ses kullan?c?lar?nda hafif bir ses bozuklu?u bile maddi, sosyal, psikolojik s?k?nt?lara neden olabilir. Profesyonel ses kullan?c?lar? ile çal??an ses terapisi alan?nda uzman Dil ve Konu?ma terapistleri bu durumun hassasiyetinin fark?ndad?r. Ses terapisi ve rehabilitasyonu, sa?l?k bilimleri fakültesi veya sa?l?k bilimleri enstitüsünden mezun dil ve konu?ma terapistlerinin sorumluluk alanlar? içindedir.” diye konu?tu.

Ses terapisi sesi sa?l?kl? hale getirmeyi hedefliyor

Ses terapisi ile amac?n sesi sa?l?kl? hale getirmek oldu?unu ifade eden Ye?ilyurt, “Performans geli?tirmesini ise ?an e?itmenleri yapmaktad?r. Ses bozuklu?unu düzeltmeden performansa yönelik çal??malar yap?l?rsa bu seste daha büyük ve kal?c? bozukluklara neden olabilir. Mesela kas gerilimin artmas?, ses telinde kanama, tek tarafl? ses teli patolojilerinde kar?? ses telinin de zedelenmesi veya ses teli kistinin patlayarak sulcus vokalise dönü?mesi görülebilir. Patolojinin ilerlememesi, daha büyük sorunlara yol açmamas? için erken müdahale önemlidir.” uyar?s?nda bulundu.

Profesyonel ses kullan?c?lar? için özel çal??malar yap?l?yor

Profesyonel ses kullan?c?lar?n?n ses bozuklu?u ya?amadan koruyucu ve önleyici destek almalar?n?n yine dil ve konu?ma terapistlerinin sorumluluk alan?na girdi?ini kaydeden Dr. Ö?retim Üyesi Maral Ye?ilyurt, “Ses teli dedi?imiz ?ey ‘V’ ?eklinde bir  kast?r. Bir kas ne kadar güçlüyse travmalara kar?? o kadar dayan?kl?d?r. Profesyonel ses kullan?c?lar?nda ses hijyenine yönelik fark?ndal???n kazand?r?lmas?, postür, nefes, fonasyon teknikleri ve ses egzersizleri ile koruyucu- önleyici çal??malar yap?lmaktad?r.” diye konu?tu. 

Ses hijyeni ile ses sisteminin korunmas? hedefleniyor

Dr. Ö?retim Üyesi Maral Ye?ilyurt, zay?f ses hijyeni al??kanl?klar?n?n pek çok ses bozuklu?unun ortaya ç?kmas?na zemin haz?rlad???n? belirterek ses sistemini korumaya yönelik tüm davran??lara ses hijyeni denildi?ini kaydetti.

Ses hijyeni için bu önerilere kulak verin!

Dr. Ö?retim Üyesi Maral Ye?ilyurt, ses hijyeninde dikkat edilmesi gereken maddeleri de ?u ?ekilde s?ralad?:

  1. Konu?urken veya performans gösterirken nefes deste?ini do?ru kullan?n.
  2. S?k ve ?iddetli bo?az temizleme, s?k ve ?iddetli öksürük ses tellerini tahri? edece?inden bu davran??lardan kaç?nmak gerekiyor.
  3. Ses tellerinin hidrasyonu, nemli tutulmas? ve tahri? edici maddelerden uzak durulmas? önemlidir. Günde en az iki litre kafeinsiz ve teinsiz s?v? tüketin. 
  4. Sigara içmeyin.
  5. Reflünüz        ve/veya alerjiniz varsa tedavi olun
  6. Birçok bitki çay?n?n da diüretik etkisi oldu?undan, bitki çaylar?n? s?n?rl? için.
  7. Her gün yeterli uyumaya özen gösterin.
  8. Ba??rarak konu?may?n, ç??l?k atmay?n.
  9. Ses telleri de birer kast?r. Bu kaslar?n güçlü ve düzenli çal??mas? için Dil ve Konu?ma Terapistinizin önerdi?i  ses egzersizlerini düzenli bir ?ekilde yap?n.
Bu haber 143 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum