Beslenme uzman?ndan ileri ya?ta sa?l?kl? ve kaliteli ya?am önerileri

“Ya?l?lara Sayg? Haftas?” dolay?s?yla K?z?lay Bak?m ve Muratbey i?birli?iyle K?z?lay Bak?m Zeynep M. Nedim Oyvar Huzurevi’nde anlaml? bir etkinlik düzenlendi. Beslenme Dan??man? Prof. Dr. Muazzez Garipa?ao?lu taraf?ndan ileri ya?ta sa?l?kl? beslenme ve D vitamini seminerinde önemli bilgiler verildi. Seminer sonras?, peynirli at??t?rmal?k ikramlar e?li?inde gerçekle?en sa?l?kl? ya?am sohbeti keyifli anlara sahne oldu.

Beslenme uzman?ndan ileri ya?ta sa?l?kl? ve kaliteli ya?am önerileri
31 Mart 2022 - 17:02

 “Ya?l?lara Sayg? Haftas?” dolay?s?yla K?z?lay Bak?m Zeynep M. Nedim Oyvar Huzurevi sakinlerine özel bir etkinlik gerçekle?tirildi.  Prof. Dr. Muazzez Garipa?ao?lu, D vitamini ve sa?l?kl? beslenme konulu seminerde huzurevi sakinlerinin tüm sorular?n? cevaplad?.  

Sa?l?kl? ya?am için kalsiyum deposu peynir ve D vitamini kayna?? güne?

Muratbey Beslenme Dan??man? Prof. Dr. Muazzez Garipa?ao?lu, ileri ya?larda daha sa?l?kl? olman?n yolunun kalsiyum ve D vitaminini yeterli miktarda almaktan geçti?ini vurgulad?. Prof. Garipa?ao?lu, “Kalsiyum denilince akla süt, peynir; D vitamini deyince güne? gelir. Her gün yeti?kin ya?taki birinin 1000 mg. kalsiyuma ihtiyac? vard?r. Bunu süt, yo?urt ve peynir olarak 3 ölçü ?eklinde alabiliriz. Örne?in sabah 1 ölçü peynir, süt, ö?len bir kase yo?urt ?eklinde olabilir. ?leri ya?taki beslenmede protein ve kalsiyum deposu olarak peyniri s?k tüketmemiz gerekiyor.  ?çerdi?i Kalsiyum, Fosfor, Sodyum ve Klorid mineralleri nedeniyle Osteoporoza kar?? koruyucudur. Kanser ve damar t?kan?kl??? hastal?klar? (inme), hipertansiyon, obezite ve insülin direncine kar?? koruyucudur. Ayr?ca antioksidan (ya?lanma, kanser, iltihaplanma vb önleyici), antimikrobiyal (enfeksiyon önleyici), antiproliferatif (hücre ço?almas? ve büyümesini önleyici) özellik ta??r. Bunun yan? s?ra güne? ????? vitamini yani D vitamini de gerekiyor. Güne? ????? kemikleri koruyor, ba????kl?k sistemimizi güçlendiriyor. Özellikle 70 ya? üstünde D vitaminine çok fazla ihtiyaç vard?r. Ya? ilerledikçe deri inceldi?i ve güne?e az ç?k?ld??? için, ayr?ca ba??rsaklarda emilim azalmas? gibi sebepler yüzünden vücuda daha az D vitamini al?n?yor.  Vücuda al?nan kalsiyum, D vitamini arac?l???yla kemiklere yerle?tirilir. Dolay?s? ile vücutta D vitamini yetersiz ise kalsiyum görevini yapamaz.  Geli?mi? ülkelerde toplumun genel sa?l???n? korumak ve ba????kl?k sistemini güçlendirmek için besinler, D vitamini ile zenginle?tirilmektedir.” dedi. 

Prof. Dr. Muazzez Garipa?ao?lu, daha iyi ve kaliteli bir ya?am için ya?l? bireylerin yeterli ve dengeli beslenmelerinin yan? s?ra fiziksel olarak da aktif olmalar?n?n önemli oldu?unu da ekledi.

Bu haber 142 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum