Antalya’da Kader K?l?ç Rüzgar? Esiyor

Antalya’da Kader K?l?ç Rüzgar? Esiyor
11 Haziran 2022 - 21:17

Geçti?imiz hafta ?yi Parti’ye geçen ve ard?ndan aday adayl???n? duyuran Kader K?l?ç, aday aday? oldu?u ili düzenledi?i görkemli etkinlikle duyurdu.

?yi Parti’nin çiçe?i burnunda, çal??kan ismi Kader K?l?ç geçti?imiz günlerde sosyal medya hesab?ndan aday adayl???n? duyurmu?, aday olaca?? ?ehri daha sonra aç?klayaca??n? belirtmi?ti. 

Bugün Antalya’da düzenledi?i görkemli etkinlikle ?yi Parti’den Antalya Milletvekili Aday Aday? oldu?unu duyurdu. Çok say?da i? insan?n?n kat?larak Kader K?l?ç’a destek oldu?u etkinlikte baz? dikkat çeken isimler ?unlard?; Ali Ayd?n (Mali Mü?avir), Ya?ar Emekli (Tar?m Mühendisi), Meftun Gözeten (?? ?nsan?), Tolga Parlak (?? ?nsan?), Pelin Çiçekçi (?? ?nsan?), Ali Ceylan (?? ?nsan?), Ça?r? Y?ld?r?m (?? ?nsan?), Cevdet Yurtseven (Müteahhit), Ramazan Sürma (i? ?nsan?), Arzu Y?ld?r?m (Azuu Otel Sahibi), ?eref Aksu (Eski Belediye Ba?kan?).

Kader K?l?ç’?n konu?mas? ?u ?ekildeydi;

K?ymetli dostlar?m, hem?ehrilerim, i? insanlar?m?z; bugün burada düzenlemi? oldu?umuz etkinli?imize hepiniz ho?geldiniz, sefalar getirdiniz.

Daha önce de aç?klad???m gibi; gördü?üm lüzum üzerine k?sa bir süre önce sizlerle yol arkada?l??? yapman?n ?erefini ya?ayarak ?yi Parti'ye geçtim. 

Bugün benim için özel bir gün. Bugün y?llarca ticaret yapt???m, istihdam sa?lad???m ve Türkiye'nin en güzel ?ehirlerinden biri olan Antalya'day?m. Bugün benim için özel bir gün çünkü y?llarca ekme?ini yedi?im ?ehre hizmet etmek için bir yola ç?kt???m? sizlerle, k?ymetli Antalyal? hem?ehrilerimle payla?t???m gün.

Bugün buradan sizlere; önümüzdeki seçimlerde ?yi Parti'den Antalya Milletvekili Aday Aday? oldu?umu aç?kl?yorum. Ç?km?? oldu?um bu yolda ilk günden beri deste?ini esirgemeyen öncelikle ailem olmak üzere; te?kilat?m?z?n çe?itli kademelerinde yer alan gönülda?lar?m?za, k?ymetli i? insanlar?m?za ve gönülden destekleyen hem?ehrilerimize te?ekkürlerimi tekrar dile getiriyorum.

Ba?ta genel ba?kan?m?z Say?n Meral Ak?ener'e, te?kilatlar?m?z?n tüm kademelerine ve ç?km?? oldu?umuz bu yolda beni yaln?z b?rakmayacak olan tüm dostlar?ma sözümdür; Gece-gündüz demeden, ?ikayetlenmeden, s?ra kayg?s? gütmeden güzel ?ehir Antalya'm?zda s?kmad?k el b?rakmayaca??m. 

?nan?yorum ki; genel ba?kan?m?z Say?n Meral Ak?ener'e, ?yi Parti'ye en büyük deste?i siz k?ymetli Antalyal? hem?ehrilerimiz vereceklerdir. Bugün burada beni yaln?z b?rakmayan çok k?ymetli i? insanlar?m?za da ayr?ca te?ekkür ediyorum.

Bu haber 107 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum