Akvaryum Led Armatür Al?rken Hangi Renk Tercih Edilmelidir

Akvaryum Led Armatür Al?rken Hangi Renk Tercih Edilmelidir
22 Temmuz 2022 - 16:34

Öncelikle akvaryum led armatür tercihi yaparken dikkat çeken ayd?nlatma renkleri aras?nda beyaz ve mavi her zaman ön plandad?r. Akvaryumda mevcut olan bitkilerin geli?imini sa?l?kl? bir ?ekilde yapmalar? için 6500-7000K renginde seçim en do?ru tercih olacakt?r. Böylelikle akvaryumda bulunan bitkilerin ya?ama ve geli?im süresi uzamaktad?r. Bal?klar?n ????a biyolojik olarak ihtiyaçlar? olmasa da bitkiler için bu durum oldukça önemlidir.  Bu sayede geli?im süreçlerini daha kaliteli ve sa?l?kl? bir ?ekilde tamamlama imkan? bulurlar.
Akvaryum Ayd?nlatma
Ayd?nlatma tercihi ile akvaryumlar?n ???kl? yap?s?, ayn? zamanda s?cakl?k derecesini de dengeler. Bu sayede bitkilerin olmas? gereken ???k ve s?cakl?k oran? da ayarlanm?? olur. Akvaryum ayd?nlatma kalitesi ve ???k oran? her zaman dikkat edilmesi gereken detaylar ars?ndad?r. Bu sayede akvaryum içerisinde mevcut olan bitki ve organizmalar?n yeti?me kalitesi de duruma ba?l? olarak etkilenir. Ayd?nlatma ile bal?klar?n refah?n? sa?layan bir ortam olu?turulabilir. Akvaryum için ???k tercihi yap?l?rken dikkat edilmesi gerekenler ise;
  • Watt
  • Lümen
  • Kelvin
  • Par
Akvaryum Led Ayd?nlatma
Led kullan?m? akvaryumlar?n kurtar?c?s? niteli?indedir. Bu sayede etkin bir kullan?m ile bal?klar?n ya?am döngüsü en iyi ?ekilde sa?lan?r. Kullan?lan enerji miktar? ve parlakl??? kararl? ve belirli dereceye ayarlanm?? olmal?d?r. Aksi halde akvaryum led ayd?nlatma istenilen ?ekilde kullan?lmam?? olur. I????n rengi olan Kelvin sayesinde akvaryum oran? büyüdükçe ???k mavi renk al?r. Küçülme durumunda beyazl?k hakimdir.
Akvaryum Armatür
Fotosentetik aktif radyasyon kullan?m? olan par, Bitki ve su yosunu için yararl? bir ???k demetini temsil eder. Tatl? ve tuzlu su akvaryumuna göre ???k rengi ve yo?unlu?u de?i?im gösterir. Bu duruma göre suyun içerik özelli?i ayarlama için önemli bir detayd?r. Mavi rengin kullan?m? ise sadece tuzlu suyun kullan?ld??? akvaryumlar için geçerli olmal?d?r. I??klar?n gün içerisinde 10-12 saat aç?k tutulmas? ile içerisindeki canl?lar?n ya?amas? sa?lan?r. Akvaryum armatür seçimi de bu noktada oldukça önemli bir ayarlama oran?n? belirler. I??k yo?unlu?u ve ayar? ile bitkilerin geli?imi sa?lan?rken tuzlu ve tatl? su olmak üzere kimyasal özellikler ise bal?klar için oldukça önemlidir.
 
Bu haber 97 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum