Aileler ve Çocuklar “Yarat?c? Çocuk Festivali”nde Bulu?tu

Çocuklar?n sab?rs?zl?kla bekledi?i ülkemizin en büyük çocuk ve aile organizasyonu olan “Yarat?c? Çocuk Festivali” Maçka Küçükçiftlik Park’ta kap?lar?n? açt?. Bu y?l 3’üncü kez gerçekle?tirilen festivale çocuklar aileleri ile birlikte yo?un ilgi gösterdiler.

Aileler ve Çocuklar “Yarat?c? Çocuk Festivali”nde Bulu?tu
07 Haziran 2022 - 11:46
Festival, ne?eli korteji ile renkli görüntüler olu?tururken; mim sanatç?lar?, jonglörler, balon katlama sanatç?lar?, yüz boyama kö?eleri, sihirbazlar ve önemli markalar?n stand etkinlikleriyle de benzersiz bir deneyimi Maçka Küçükçiftlik Park?’na ta??d?. “E?lence, e?itim ve atölyeler” olmak üzere 3 temel etkinlikten olu?an festival çocuklar?n yan? s?ra anne ve babalara da hitap ediyor. Atölyelerde, sanat, enerji fark?ndal???, trafik fark?ndal???, ekoloji, tasar?m, bilim ve ileri dönü?üm gibi bir çok konuda çocuklar, hem e?leniyor hem de ö?renerek festivalin keyfine var?yorlar. 

 
Süper kahramanlar temas? ile bu y?l farkl? bir konsept olu?turulan festivalde çocuklar, ülkesini ve dünyay?, bilim, sanat, spor yoluyla de?i?tirebilmi? Einstein, Osman Hamdi Bey, Charlie Chaplin, Galileo gibi 10 önemli ismin özel çizimlerinin bas?l? oldu?u pelerinlerini takarak renkli görüntüler olu?turdular. 

 
5 Haziran Pazar günü ak?am?na kadar sürecek “Yarat?c? Çocuk Festivali” inde 30’un üzerinde konser ve e?lenceli gösterilerle çocuklar ve aileler; e?lenmenin tad?n? ç?karacaklar. 

 
“Her çocuk kültür ve sanata ula?mal?”

Festivalin, çocuklara sayg? duyulan, onlara lay?k olmaya çal??an bir yakla??m ile do?du?unu dile getiren Yarat?c? Çocuk Festivali Kurucusu Derya Topçu “Bu festivalin ana amac? ülkemizin tüm çocuklar?n?n kültür ve sanata eri?imini sa?layabilmek. ?ki y?l sonra gerçekle?tirdi?imiz festival ülkemizin en büyük aç?k hava festivalidir. Aile boyu e?lence ve seçkin atölyelerle farkl?l???n? yans?tmaktad?r. Atölyelerin hepsi özenle haz?rland?. 45 tane atölyemiz var. Çocuklar istedi?i atölyeye girer e?lence ve deneyim yoluyla heybelerine bir fark?ndal?k koyar ve ç?kar. Umar?m bu iki gün tüm aileler ve çocuklar?n?n içindeki yarat?c?l??? ke?fedecekleri bir festival olur” dedi.

 
“Ünlü isimler söyle?i sahnelerinde”

Festivalin ilk gününde gerekle?en söyle?i seans?nda K?rm?z? Çocuklar Derne?i Ba?kan? Simay Bülbül izleyicilere koruyucu ailelik hakk?nda bilgiler aktar?rken, Tanem Sivar’?n ‘Çocuktan Çocu?a Renkler’ projesi ile   çocuklardaki sosyal sorumluluk bilincinin önemi de anlat?ld?. Bu söyle?ilerde Yasemin Özilhan, Ece Vahapo?lu gibi ünlü isimler de yer ald?lar. 


Ebeveynlere, kendileri için olu?turulan söyle?i sahnesinde; Sunay Ak?n, Dr. Özgür Bolat, ?ermin Ya?ar, Ceyda Düvenci, Prof. Dr. Ay?e Bilge Selçuk, Prof. Dr. Selçuk ?irin, Prof. Dr. Bedirhan Üstün gibi konular?nda uzman isimleri dinleme f?rsat? da sunuldu. 

 Yarat?c? Çocuk Festivali’nin ana sponsoru olan dünyan?n yaz? ve boyama gereçlerindeki lider markas? Faber-Castell Adel Kalemcilik Pazarlama Direktörü Nazl? Soylu ise; “Çocukar?m?z?n yarat?c?l?klar?na ve hayal güçlerine alan açan birçok ürüne sahip olmakla beraberyarat?c? potansiyeli aç??a ç?karmaya yönelik ürüblerini geli?tirmeye ve bu alandaki projeleri tasarlamaya devam ediyor. Yarat?c? Çocuk Festivali ana spornsorlu?umuz kapsam?nda, pek çok farkl? atölye çal??malar?m?z ve art?r?lm?? gerçeklik teknolojisi ile çocuklar?n yarat?c?l?klar?n?z cesaretlendirmeye ve onlara ilham vermeye devam ediyoruz” dedi.

 
Yarat?c? Çocuk Festivali’nde; EnerjiSA, P?nar Kido, Bahçe?ehir Koleji, ?stek Vakf?, Nestle, Ozmo, Redoxon Kids, doremusic, CarrefourSA, Tüvtürk, sigortalad?m.com, Aptamil, Hipp, Beko, Dimes, odeabank, Orkid, Parentswiser, Pritt, Tefal gibi önemli markalar da sponsor olarak yer al?yorlar.
 
Bu haber 1979 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum