2021'DE KVKK'YA 48 VER? ?HLAL? B?LD?R?M? YAPILDI 25 M?LYONDAN FAZLA K??? ETK?LEND?!

2021 y?l? veri ihlali konusunda rekor k?ran bir y?l oldu denilebilir. Ki?isel Verileri Koruma Kurumu�na (KVKK), y?l boyunca 48 veri ihlali bildirimi yap?ld? ve 25 milyondan fazla ki?i etkilendi. E?itim, teknoloji, sa?l?k, bankac?l?k, kozmetik ve e-ticaret sekt�rlerinin ciddi say?da veri ihlali bildirmi? olmas? ise dikkat �ekti. KVKK�ya bildirilen ihlallerin neredeyse yar?s?n?n ka� ki?iyi etkiledi?inin hala tespit edilemedi?ini belirten Siberasist Genel M�d�r� Serap G�nal, veri g�venli?i konusunda KOB?�lerin b�y�k kurulu?lara k?yasla halen yetersiz kald???n?n alt?n? �iziyor.

2021'DE KVKK'YA 48 VER? ?HLAL? B?LD?R?M? YAPILDI 25 M?LYONDAN FAZLA K??? ETK?LEND?!
18 Ocak 2022 - 09:17

2021, siber sald?r?larla dolu ve milyonlarca verinin ihlal edildi?i bir y?l oldu. Kullan?c?lar?ndan ki?isel verileri toplayan ve g�venli?ini sa?layamayan ?irketlere KVKK kapsam?nda y�kl� cezalar kesildi. Ki?isel Verileri Koruma Kurumu�na (KVKK), 2021 y?l? boyunca toplam 48 veri ihlali bildirimi yap?ld? ve bu ihlallerden toplam 25 milyondan fazla ki?i etkilendi. Veri ihlali bildirimi yapan ?irketler aras?nda �o?unlukla e?itim, teknoloji, sa?l?k, bankac?l?k, kozmetik, in?aat ve ta??mac?l?k sekt�r�nde hizmet veren ve milyonlarca ki?isel veri toplayan ?irket bulunuyor. �zellikle son y?llarda e-ticaret sitelerine y�nelik yap?lan siber sald?r?lar ve ya?anan veri ihlalleri ise dikkat �ekiyor. Veri ihlallerinin her y?l katlanarak artmas?n?n en temel sebebinin gerekli siber g�venlik �nlemlerinin al?nmamas? oldu?unun alt?n? �izen Siberasist Genel M�d�r� Serap G�nal, �zellikle KOB?�leri acilen gerekli tedbirleri almalar? konusunda uyar?yor ve hem siber g�venlik uzmanlar? hem de avukatlarla birlikte �al??malar?n?n daha yararl? olaca??n? vurguluyor.

Siber G�venlik Bilinci Artarken Veri ?hlalleri de Art?yor!

�zellikle son y?llarda ki?isel verilerin g�venli?i konusuna daha �ok dikkat ediliyor ancak veri ihlallerindeki art?? kafa kar??t?r?yor. 2020 y?l?nda KVKK�ya bildirilen 27 veri ihlali ya?an?rken bu say? 2021�de 48�e �?karak %78�lik bir art?? g�sterdi. Ki?isel verilerin g�venli?ine her zamankinden daha �ok dikkat edilmesi gerekti?ini aktaran Siberasist Genel M�d�r� Serap G�nal, �Siber g�venlik konusunda bilin� artsa da veri ihlalleri yine de azalm?yor. Bu durum, al?nmas? gereken �nlemleri almayan say?s?z ?irket oldu?unun bir g�stergesi. Ki?isel veri toplayan ve i?leyen ?irketlerin KVKK�ya uyum s�re�lerine azami �zen g�stermesi gerekiyor. KVKK�da veri ihlaline sebebiyet veren t�m ?irketlere uygulanan farkl? yapt?r?mlar bulunuyor ve bu durum ?irketlere hem maddi hem manevi zararlar verebiliyor. Bu nedenle, ?irketlerin ki?isel verilerin korunmas? konusunda gereken t�m tedbirleri almalar? b�y�k �nem arz ediyor.� uyar?s?nda bulunuyor.

KOB?�ler Gereken Tedbirleri Almad?k�a Veri ?hlaliyle Kar??la?ma ?htimali Art?yor

Hackerlerin sadece b�y�k ?irketleri hedef almad??? a?ikar bir durum. �zellikle yetersiz teknik altyap?ya sahip olan ve siber g�venlik alan?nda ciddi bir bilin� d�zeyine sahip olmayan KOB?�ler, hackerler i�in paha bi�ilemez ve ula?mas? kolay bir kaynak. B�y�k ?irketlerin son 2 y?lda ciddi d�zeyde idari ve teknik tedbirleri alma konusunda �nemli ad?mlar att???na dikkat �eken Serap G�nal, �KOB?�lerde durumlar yava? ilerliyor. �ncelikle siber g�venli?e dair ayd?nlanmalar?n? ve daha sonras?nda sahip olduklar? altyap? ile kar??la?acaklar? ciddi tehditleri onlara aktarmam?z gerekiyor. Ayr?ca siber g�venli?e daha b�y�k �l�ekteki ?irketler kadar bir b�t�e ay?rmamalar? da aksiyon almalar?nda s�reci t?kayabiliyor. Ancak bu tedbirlerin al?nmamas? kar??s?nda alacaklar? cezalar ile hackerlerin onlara kar?? aktif sald?r?lar?n ma?durlu?unun alacaklar? aksiyonlardan ve harcayacaklar? maddi boyuttan daha da b�y�k olaca??n? bilmeleri gerekiyor.� uyar?s?nda bulundu.

Siber Sald?rganlar?n G�zde Dura??; E-ticaret Siteleri!

Siber sald?rganlar?n son y?llarda en g�zde dura?? e-ticaret siteleri oluyor. Do?um tarihi, adres bilgisi, kredi kart? bilgisi gibi olduk�a �nemli bir�ok ki?isel veriye sahip e-ticaret sitelerinin veri ihlali ya?amas? �zellikle kullan?c?lar? tedirgin ediyor ve ?irketlerin y�kl� miktarlarda ceza �demelerine yol a�?yor. �zellikle pandemi d�nemi sonras? e-ticaret sitelerinin kullan?m?n?n ciddi derecede artt???n? belirten Siberasist Genel M�d�r� Serap G�nal, �E-ticaret siteleri art?k hayat?m?z?n vazge�ilmez bir par�as?, ihtiyac?m?z olan her ?eyi bu platformlardan sipari? edebiliyoruz. Tabii bu platformlar?n biriktirdi?i hassas verilere g�z diken y�zlerce siber sald?rgan var. Kullan?c?lar?n?n ki?isel verilerini g�vende tutmak i�in e-ticaret ?irketlerinin KVKK�ya uyum s�re�lerini tamamlamas? ve hukuken gerekli t�m d�zenlemeler ile teknik haz?rl?klar?n? avukatlar ve siber g�venlik uzmanlar? arac?l???yla yapt?rmas? gerekiyor.� uyar?s?nda bulundu.

Bu haber 226 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum